Stoczek Łukowski, Lubelskie

Obiekt | 592 172 zł | 635,97 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Stare Kobiałki, 21-450 Stoczek Łukowski, dla której SĄD REJONOWY ŁUKÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1U/00018959/5, LU1U/00018958/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Kobiałki gm. Stoczek Łukowski powiat łukowski, oznaczonej w ew. gruntów jako dz. nr: 13, 14/2, 15/2, 16/2 o łącznej pow. 0,57 ha z obrębu 0024-Stare Kobiałki, zabudowana budynkami przeznaczonymi na cele produkcyjne wraz z częścią socjalno-biurową (powierzchnie budynku zakładu przetwórstwa - pow. użytkowa - 635,97 m2, pow. całkowita - 778,50 m2, kubatura - 3370,00 m3) i budynkiem ubojni na myjnie środków transportu oraz magazynu na odpady poprodukcyjne (powierzchnia budynku ubojni - pow. zabudowy - 410,56 m2, pow. użytkowa - 328,44 m2, pow. całkowita - 410,56m2, kubatura - 1437,00 m3).

Suma oszacowania wynosi 789 563,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 592 172,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 78 956,30 zł. Rękojmia powinna być złożona do momentu rozpoczęcia licytacji. Może zostać złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 63102012600000050200140152.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Grzegorz Bartyś

Image things

Konopnica , Lubelskie

60 750 zł | 90,50 m2

  • cena: 60 750 zł
  • 671 za m2
Image things

Radzyń Podlaski , Lubelskie

86 325 zł | 34,95 m2

  • cena: 86 325 zł
  • 2 470 za m2
Image things

Nałęczów , Lubelskie

2 096 250 zł | 1 697,89 m2

  • cena: 2 096 250 zł
  • 1 235 za m2