Stoczek Łukowski, Lubelskie

Dom | 75 580 zł | 96,87 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Nowe Kobiałki, 21-450 Stoczek Łukowski, dla której SĄD REJONOWY ŁUKÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1U/00017808/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Nowe Kobiałki gm. Stoczek Łukowski, powiat łukowski, oznaczonej w ew.gruntów jako dz.ew. nr 482 o pow. 0,99 ha na której znajduje się część budynku murowanego (pow. użytkowa: 96,87 m2), parterowego, niepodpiwniczonego w zabudowie wolnostojącej oraz budynek murowany parterowy garażowo - gospodarczy (pow. zab. ok. 53 m2) i budynek murowany gospodarczy (pow.zab. ok. 76 m2) oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr działki 479 o pow. 0,56 ha na której znajduje się część budynku murowanego, parterowego, niepodpiwniczonego w zabudowie wolnostojącej.

Suma oszacowania wynosi 100 773,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 579,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 077,30 zł. Rękojmia powinna być złożona do momentu rozpoczęcia licytacji. Może zostać złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 63102012600000050200140152.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Grzegorz Bartyś

Image things

Zamość , Lubelskie

178 800 zł | 2 pokoje | 50,78 m2 | 1 piętro

  • cena: 178 800 zł
  • 3 521 za m2
Image things

Hańsk , Lubelskie

178 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 178 500 zł
  • 178 500 za m2
Image things

Łęczna , Lubelskie

116 850 zł | 2 pokoje | 49,00 m2 | 6 piętro

  • cena: 116 850 zł
  • 2 385 za m2