Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 435 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maria Bury na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: sprzedaż nieruchomości w celu zniesienia współwłasności, położonej przy ul.Szymborska 3, 85-143 Bydgoszcz, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00015111/6.

Suma oszacowania wynosi 580 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 435 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 42 10201462 0000 7002 0022 4246.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maria Bury

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

364 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 364 500 zł
  • 364 500 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

143 625 zł | 3 pokoje | 76,13 m2

  • cena: 143 625 zł
  • 1 887 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

180 750 zł | 3 pokoje | 94,43 m2

  • cena: 180 750 zł
  • 1 914 za m2