Strzelce Wielkie, Łódzkie

Dom | 191 133 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu VIII Zam. Wydział Cywilny z/s w Pajęcznie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości - działki nr 513 o pow. 0,4300ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, garażowym, gospodarczym oraz fragmentem budynku masarni z działki sąsiedniej położonej: 98-337 Strzelce Wielkie, Zamoście Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zam. Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR2W/00027414/4 stanowiącej własność dłużników:

Suma oszacowania wynosi - 286.700,00zł (w tym wartość gruntu 44.800,00zł, wartość zabudowań 241.900,00zł ) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 191 133,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 28.670,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu 32 92560004 0723 1964 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11-04-2003r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 2196 ) o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny (chyba, że ustawa stanowi inaczej). Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie dowodu o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.13:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Hanna Pagacz

Image things

Strzelce Wielkie , Małopolskie

71 463 zł | 48,93 m2

  • cena: 71 463 zł
  • 1 461 za m2