Wieluń, Łódzkie

Obiekt | 2 533 333 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu O/Zamiejscowy w Pajęcznie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Wieluniu ul. Joanny Żubr - działka nr 527/1 i nr 530 o łącznej powierzchni 0,1604ha - stanowiące funkcjonalną całość, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w trakcie budowy ( czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, w obiekcie planuje się wyodrębnić 23 lokale mieszkalne o powierzchniach w przedziale od 47,65m2 do 124,76m2), dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00043448/2 - należącej do dłużnika
Suma oszacowania wynosi kwotę 3.800.000,00zł, w tym:
- wartość rynkowa gruntu 154.000,00zł
- wartość naniesień budowlanych 3.646.000,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 533 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 380 000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu 32 92560004 0723 1964 2000 0010
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy

Hanna Pagacz

Image things

Wieluń , Łódzkie

119 700 zł | 2 pokoje | 39,02 m2 | 1 piętro

  • cena: 119 700 zł
  • 3 068 za m2
Image things

Wieluń , Łódzkie

1 279 755 zł | 2 108,00 m2

  • cena: 1 279 755 zł
  • 607 za m2
Image things

Wieluń , Łódzkie

242 850 zł | 1,00 m2

  • cena: 242 850 zł
  • 242 850 za m2