Żnin, Kujawsko-Pomorskie

Lokal użytkowy | 260 267 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żninie Mariola Krysztofiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Żninie sala 11, Plac Wolności 17, 88-400 Żnin, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Sportowej 6 , 88-400 Żnin, dla której Sąd Rejonowy w Żninie prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1Z/00010734/5.

Suma oszacowania wynosi 390 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 260 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żninie mieszczącym się pod adresem: Pl. Wolności 17, Żnin, 88-400 Żnin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mariola Krysztofiak

  • cena: 22 000 zł
  • 22 000 za m2
Image things

Będzitowo , Kujawsko-Pomorskie

27 750 zł | Kawalerka | 43,70 m2 | Parter

  • cena: 27 750 zł
  • 635 za m2
Image things

Toruń , Mokre

15 600 zł | 3 pokoje | 50,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 15 600 zł
  • 312 za m2