Bełchatów, Łódzkie

Mieszkanie | 132 825 zł | 3 pokoje | 72,99 m2 | 10 piętro

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie


Tadeusz Hajdukiewicz - zastępca komornika asesor Jacek Hajdukiewicz


Kancelaria Komornicza, Kościuszki 17, BEŁCHATÓW, 97-400 NR. RACHUNKU BANKOWEGO: 70102039580000970200658591


tel. 044 635 04 80 / fax. 044 635 04 80


Sygnatura: Km 1417/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Tadeusz Hajdukiewicz - zastępca komornika asesor Jacek Hajdukiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2019 o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 BEŁCHATÓW, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy os. Dolnośląskie 131/42,obręb 12, 97-400 Bełchatów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/00044903/2.


Suma oszacowania wynosi 177 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 825,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 710,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bełchatowie 70102039580000970200658591.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie mieszczącym się pod adresem: Okrzei 4, 97-400 BEŁCHATÓW.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Tadeusz Hajdukiewicz - zastępca komornika asesor Jacek HajdukiewiczImage things

Łowicz , Łódzkie

57 000 zł | Kawalerka | 38,00 m2 | Parter

  • cena: 57 000 zł
  • 1 500 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

2 500 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 500 000 zł
  • 2 500 000 za m2
Image things

Zduńska Wola , Łódzkie

175 500 zł | 4 pokoje | 74,31 m2 | Parter

  • cena: 175 500 zł
  • 2 362 za m2