Stargard, Zachodniopomorskie

Lokal użytkowy | 7 400 zł | 14,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 7 400 zł
 • Miasto: Stargard
 • Powierzchnia: 14,50 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 510 zł
 • Ulica: Hetmana Stefana Czarnieckiego
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 800 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21272X49819027
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-06 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Stargard
w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami)
ogłasza rokowania na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych

Dwa pomieszczenia gospodarcze nr 5 i 6 o łącznej powierzchni użytkowej 14,50 m2
usytuowane w budynku garażowo – gospodarczym wraz z udziałem w wysokości 170/1000
części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 440/45 o
powierzchni 107 m2, położonej w obrębie 10 miasta Stargard przy ul. Hetmana Stefana
Czarnieckiego Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW Nr SZ1T/00100307/6.

Cena wywoławcza nieruchomości do negocjacji wynosi - 7 400,00 zł
(słownie złotych siedem tysięcy czterysta 00/100); w tym :
- za pomieszczenie gospodarcze - 3 600,00 zł
- za udział 170/1000 w prawie własności działki nr 440/45 - 3.800,00 zł
Zaliczka - 800,00 zł
I przetarg – 20.09.2018 r.
II przetarg – 30.11.2018 r.

Zgodnie ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu
Szczecińskiego, dotyczącą terenu w rejonie ulic : Wyszyńskiego, Czarnieckiego, Bogusława
IV, Barnima, przyjętą uchwałą Nr XLV/419/97 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 sierpnia 1997 r. ze zmianami - działka nr 440/45 wchodzi w zakres terenów
określonych jako tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług publicznych
i komercyjnych o charakterze ogólnomiejskim, która wraz z działkami 440/46 i 455 stanowią
jedną działkę budowlaną oznaczoną symbolem 10 MU. Na działce 440/46 ustanowiona jest
służebność drogowa w zakresie prawa swobodnego przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli
bądź wieczystych użytkowników działki nr 440/45. Dojazd do nieruchomości od ulicy
Skarbowej.
Pomieszczenia gospodarcze są w złym stanie technicznym, wymagają remontu.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na koszt własny niezbędnych prac remontowych.

UWAGA :
1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem „Rokowania na pomieszczenia gospodarcze ul. Czarnieckiego” w sekretariacie
Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29 (pok. 3) w Stargardzie do dnia
06.02.2019 r. do godz. 16:00
2. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS ul. Struga 29
w Stargardzie, w sali przetargów o godz. 14:30 dnia 12.02.2019 r.
3. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie
wpłacenia zaliczki.
4. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
- imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz datę sporządzenia zgłoszenia,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez
zastrzeżeń,
- kopię dowodu wpłaty zaliczki.
5. Zaliczka w wyżej określonej wysokości winna wpłynąć najpóźniej w dniu 06.02.2019 r.
na konto Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard Nr 10 1240
3901 1111 0000 4220 4466.
6. Wyniki rokowań podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard.
7. Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócona w terminie 3 dni
licząc od daty zamknięcia rokowań z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu zaliczki jest dzień
obciążenia rachunku bankowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.
8. Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
rokowań. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu Prezydent Miasta Stargard może odstąpić od podpisania umowy,
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem
wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
10. Nieruchomość oglądać można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.
91 819 24 45
11. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
12. Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania rokowań w przypadku uzasadnionej
przyczyny.

Image things

Stargard , Zachodniopomorskie

164 625 zł | 3 pokoje | 69,80 m2

 • cena: 164 625 zł
 • 2 359 za m2