Stargard, Zachodniopomorskie

Obiekt | 26 000 zł | 12,54 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydent Miasta Stargard
w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz.2204) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami)
ogłasza rokowania na sprzedaż
pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 12,54 m2
, położonego w budynku mieszkalnym
przy ul. Mikołaja Reja 21 w Stargardzie (obręb ewidencyjny nr 10) wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste w udziale 12/1000 części gruntu działki o nr geod. 117o powierzchni 365 m2
,
KW nr SZ1T/00040871/1 oraz działki o nr geod. 702 o powierzchni 626 m2
, KW nr SZ1T/00079214/0.
Termin użytkowania wieczystego działek o nr geod. 117 i 702 został ustalony do dnia 21 maja 2096
roku.
Rokowania ograniczone na rzecz mieszkańców zamieszkałych w budynku przy ulicy Mikołaja Reja 20-
21 w Stargardzie.
Cena wywoławcza nieruchomości do negocjacji wynosi - 26 000,00 zł ;
(słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100); w tym:
- wartość pomieszczenia gospodarczego - 24 194,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery 00/100)
- wartość udziału 12/1000 części w działce nr 117 o pow. 365 m2
- 665,00 zł
(słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt pięć 00/100)
- wartość udziału 12/1000 części w działce nr 702 o pow. 626 m2
-1 141,00 zł
(słownie złotych: jeden tysiąc sto czterdzieści jeden 00/100)
Zaliczka - 2 600,00 zł
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego
dotyczącym terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Marii Konopnickiej, Dworcowej oraz osiedla
Tysiąclecia przyjętym uchwałą Nr XV/133/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia
27 listopada 2007 r. ze zmianami, nieruchomości położone są na śródmiejskich terenach ogólnie
mieszkaniowych oznaczone symbolem F.OM/MW.04.

Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 12,54 m2
położone jest na poddaszu -
III piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, posiada bezpośrednie wejście z klatki schodowej.
Na podłodze pomieszczenia położone są deski, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa płytowa,
ogrzewanie piecem kaflowym, na ścianie okiennej występują skosy ścian. Istnieją warunki do dokonania
w pomieszczeniu przyłączy w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, CO i ciepłej wody
z sieci ciepłowniczej.
Wysokość stawek procentowych za grunt oddany w użytkowanie wieczyste:
- pierwszą opłatę za grunt oddany w użytkowanie wieczyste ustala się w wysokości 25 % ceny gruntu,
- opłata roczna w wysokości 3% ceny nabycia gruntu – płatna do 31 marca każdego roku przez cały
okres użytkowania wieczystego.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega
aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Do pierwszej opłaty i opłat rocznych doliczony zostanie 23% podatek VAT.
UWAGA :
1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach z napisem
„Pomieszczenie gospodarcze ul. Mikołaja Reja - 21” w sekretariacie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.
przy ul. Struga 29 (pok. 3) w Stargardzie do dnia 06.02.2019 r. do godz. 16:00.
2. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS ul. Struga 29 w Stargardzie,
w sali przetargów o godz. 14:00; dnia12.02.2019 r.
3. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wpłacenia
zaliczki.
4. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
- imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz datę sporządzenia zgłoszenia,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
6. Zaliczka w wyżej określonej wysokości winna wpłynąć najpóźniej w dniu 06.02.2019 r. na konto
Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard Nr 10 1240 3901 1111 0000 4220
4466.
7. Wyniki rokowań podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard.
8. Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócona w terminie 3 dni licząc od daty
zamknięcia rokowań z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu zaliczki jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.
9. Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent
Miasta Stargard może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów
w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
11. Pomieszczenie oglądać można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.
91 819 24 45
12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13. Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania rokowań w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone w terminie od dnia 04.01.2019 r. do dnia
12.02.2019 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. oraz
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.stargard.pl, a także na
stronie internetowej www.tbs.stargard.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać:
 w Urzędzie Miejskim w Stargardzie ul. Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta tel.
91 578 68 47,
 w Stargardzkim TBS Sp. z o.o. ul. Struga 29, pokój nr 13 tel. 91 819 24 45
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż administratorem danych
osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard, który
powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podania do publicznej
wiadomości wyniku z przetargu, na podstawie art. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art.13, art. 37
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), RODO art. 6 ust 1c. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika
z przepisów prawa.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej
na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Image things

Stargard , Zachodniopomorskie

164 625 zł | 3 pokoje | 69,80 m2

  • cena: 164 625 zł
  • 2 359 za m2