Aleksandrów Łódzki, Łódzkie

Dom | 400 000 zł | 195,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

B U R M I S T R Z
A L E K S A N D R O W A Ł Ó D Z K I E G O
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

Aleksandrów Łódzki
ul. Wojska Polskiego 22,
obręb A-24


1. Nieruchomość położona jest w środkowej części Aleksandrowa Łódzkiego przy ul. Wojska Polskiego, prowadzącą do Łodzi. Zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 195,92m², drewniano- murowanym, na froncie działki oraz budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 65,46m², murowanym, oficynowym, niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne z poddaszem nieużytkowym, oraz budynki gospodarcze, w bardzo złym stanie technicznym. Na nieruchomości istnieją naniesienia roślinne, głównie drzewa owocowe i krzewy ozdobne oraz studnia kręgowa. Nieruchomość jest ogrodzona siatką i parkanem metalowym, posiada metalową bramę wjazdową, sąsiaduje z budynkami o charakterze handlowo usługowym, zlokalizowanymi wzdłuż głównej ulicy w mieście oraz zabudową mieszkaniową. Gmina Aleksandrów Łódzki nie posiada dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej zabudowy tej nieruchomości oraz przyłączy mediów. Teren uzbrojony jest w energię elektryczną, wodociąg, gazociąg i kanalizację.
2. Zgodnie z uproszczonym wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki, działka nr ewid. 255 obręb Aleksandrów Łódzki 2 położona jest w terenie o symbolu: 3 Mś- tereny zabudowy śródmiejskiej, przeznaczenie podstawowe: zabudowa śródmiejska ( usługowa i mieszkalno-usługowa), przeznaczenie dopuszczalne: pomieszczenia gospodarcze i garażowe wbudowane lub wolnostojące, 1MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa w formie obiektów wolnostojących. Szczegółowe warunki zabudowy określa wypis i wyrys z obowiązującego dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka zlokalizowana jest w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej „B”. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.
3. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
4. Powyższa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
5. Przetarg odbędzie się 22 stycznia 2019r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2 (mała sala w Biurze Rady lub sala ślubów).
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do 15 stycznia 2019r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 roku.
7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
8. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2014r. od podatku od towarów i usług.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
a) w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
b) w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
10. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:
a) prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
b) umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).
11. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie najpóźniej do dnia 30 stycznia 2019 roku, płatna w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy nr 64878000070000023110000008, potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do tut. Urzędu, pok. 112.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie regionalnej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pokój 112, tel. 042/270 03 54.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Image things

Nowy Glinnik , Łódzkie

88 800 zł | 3 pokoje | 68,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 88 800 zł
  • 1 306 za m2
Image things

Niedośpielin , Łódzkie

164 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 164 667 zł
  • 164 667 za m2
Image things

Wały A , Łódzkie

302 490 zł | 1,00 m2

  • cena: 302 490 zł
  • 302 490 za m2