Łagów, Świętokrzyskie

Obiekt | 950 000 zł | 830,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 950 000 zł
 • Miasto: Łagów
 • Powierzchnia: 830,40 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 1 144 zł
 • Ulica: Iwańska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 95 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21260X49790923
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-05 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta i Gminy w Łagowie
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Łagów.
OBREB ŁAGÓW:
Oznaczenie wg ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej:
Działka oznaczona nr 2005/19, księga wieczysta nr kw KI10/00045383/5, działki oznaczone nr 2005/20,2005/37 i 2007 księga wieczysta nr Kw KI10/00044723/4,działki oznaczone
'18, 2445/4, księga wieczysta nr Kw KI10/00045879/9, działki oznaczone nr 2005/21, 2005/25 księga wieczysta nr Kw KI10/00045876/8, działka oznaczona nr 391/3 księga wieczysta nr Kw KI10/00067553/8, działka oznaczona nr 2008/1, księga wieczysta nr Kw KI10/00050443/2. Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. V Wydział Ksiąg Wieczystych. Wymienione działki gruntu stanowią jedną całość, położone są w obrębie Nr 0001 Łagów Miasto przy ulicy Iwańskiej.
Łączna powierzchnia 1,0701 ha. - Opis:
Działki: 2005/19, 2005/20, 2005/37 i 2007 zabudowane budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 830,42mk. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, przykryty dwuspadowym stropodachem. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Na działkach występują utwardzenia terenu stanowiące drogi dojazdowe do budynku, miejsca postojowe i place składowe. Teren częściowo ogrodzony. Działki 2005/18 i 2445/4 zabudowane budynkiem usługowym (budynek główny + przybudówka) o powierzchni użytkowej 1096,98mk. Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny: piwnica + parter, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, przykryty dwuspadowym dachem, wyposażony w instalacje elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Przy budynku głównym znajduje się rampa rozładunkowa. Na działkach występują utwardzenia terenu, stanowiące drogi dojazdowe do budynku, miejsca postojowe i place składowe. Dzialki oznaczone nr 2005/21 i 2005/25 są niezabudowane, utwardzone brukiem kamiennym, tłuczniem i drobnym kruszywem. Działki oznaczone nr 391/3 i 2008/1 są niezabudowane, porośnięte zielenią, fragmenty terenu utwardzone. Na działkach znajdują się fragmenty ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych oraz słupy elektryczne z oprawami oświetleniowymi.
Dla tego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania są to obszary zabudowy usługowej
komercyjnej i publicznej. - Cena: wywoławcza wynosi: 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy
złotych) zw. z podatku VAT. - Cena nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 12 grudnia 2018r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 marca 2019r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie przy ulicy Rynek 62 - I piętro sala konferencyjna.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż do dnia 5 marca 2019r. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu na konto: BS Ostrowiec Świętokrzyski O/Łagów Nr 45850700042006600000680002. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działkek gruntu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu winni okazać komisji przetargowej następujące dokumenty:
-dowód wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu, -w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, -W przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru, właściwy dla danego podmiotu pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot, -oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu,
ze uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. -W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich posiadającego zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę osiągniętą w przetargu lub oświadczenie,że będzie nabywał z majątku odrębnego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy,
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 / oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości / t. j. Dz. U z 2014r. poz. 1490.
Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje o nieruchomości objętej przetargiem można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie przy ulicy Rynek 62 / pokój nr 27 / codziennie w godzinach pracy lub telefonicznie (041) 34 37 056 wewn. 218.

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

3 391 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 3 391 000 zł
 • 3 391 000 za m2
 • cena: 677 850 zł
 • 529 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 975 zł | 2 pokoje | 48,10 m2

 • cena: 144 975 zł
 • 3 014 za m2