Krynki, Podlaskie

Mieszkanie | 48 981 zł | 2 pokoje | 56,40 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sokółce


Monika Agnieszka Góralczuk


Kancelaria Komornicza, Grodzieńska 33, Sokółka, 16-100 Sokółka


tel. telefon 85-667-0295 / fax.


Sygnatura: Km 1986/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Monika Agnieszka Góralczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Bema 52/6, 16-120 Krynki, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1S/00032511/2.


Suma oszacowania wynosi 65 308,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 981,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 530,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ S.A. 97 20300045 1110 0000 0404 5490.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sokółce mieszczącym się pod adresem: Piłsudskiego 7, Sokółka, 16-100 Sokółka.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Monika Agnieszka GóralczukImage things

Białystok , Mickiewicza

9 000 zł | 16,00 m2

  • cena: 9 000 zł
  • 563 za m2
Image things

Lubieszcze , Podlaskie

317 000 zł | 113,00 m2

  • cena: 317 000 zł
  • 2 805 za m2
Image things

Białystok , Młodych

168 559 zł | 1,00 m2

  • cena: 168 559 zł
  • 168 559 za m2