Stoczek Łukowski, Lubelskie

Dom | 226 166 zł | 194,05 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Łukowie


Grzegorz Bartyś


Kancelaria Komornicza, Kwiatkowskiego 3, Łuków, 21-400 Łuków


tel. 257982211 / fax. 257972210


Sygnatura: KM 357/11


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Modrzewiowa 5, 21-450 Stoczek Łukowski, dla której SĄD REJONOWY ŁUKÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1U/00025846/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Stoczek Łukowski przy ul. Modrzewiowej nr 5, powiat łukowski, województwo lubelskie, oznaczona w ew. gruntów jako dz. ew. nr 602 z obrębu Stoczek Łukowski o pow. 618 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym murowanym, podpiwniczony parterowy z poddaszem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy: 135,00 m2, pow. użytkowa: 194,05 m2, pow. całkowita: 314,00 m2, kubatura: 789 m3.


Suma oszacowania wynosi 301 554,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 165,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 155,40 zł. Rękojmia powinna być złożona do momentu rozpoczęcia licytacji. Może zostać złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 63102012600000050200140152.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Grzegorz BartyśImage things

Ulhówek , Lubelskie

23 800 zł | 27,60 m2

  • cena: 23 800 zł
  • 862 za m2
Image things

Świdnik , Lubelskie

149 363 zł | 2 pokoje | 50,70 m2 | 8 piętro

  • cena: 149 363 zł
  • 2 946 za m2
Image things

Zwierzyniec , Lubelskie

32 000 zł | 2 pokoje | 39,20 m2 | Parter

  • cena: 32 000 zł
  • 816 za m2