Nowosielce, Podkarpackie

Działka | 4 387 zł | 1 788,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sanoku


Marzena Radziuk


Kancelaria Komornicza, Cerkiewna 7, Sanok, 38-500 Sanok


tel. 134636821 / fax. 134631467


Sygnatura: KM 345/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2019 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:  ,Nowosielce, 38-530 Zarszyn, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/00030123/7.
Opis nieruchomości:
Działka nr 1258 o pow. 0,1788 ha (LsIII ) wraz z drzewostanem leśnym (głównie grab z domieszką buka), dojazd do działki odbywa się po działkach sąsiednich o nawierzchni gruntowej.
Działka leży w strefie peryferyjnej obrębu Nowosielce, w odległości ok. 2 km od zabudowań. Działka stanowi wąski i wydłużony pasek gruntu o zmiennej szerokości od ok. 2 m do 10 m. Działka leży wewnątrz kompleksu leśnego i jej bezpośrednie sąsiedztwo ze wszystkich stron stanowią działki leśne o takim samym przeznaczeniu.


Suma oszacowania wynosi 5 849,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 386,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 584,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Marzena RadziukImage things

Stalowa Wola , Podkarpackie

770 800 zł | 560,00 m2

  • cena: 770 800 zł
  • 1 376 za m2
Image things

Lubenia , Podkarpackie

53 630 zł | 198,00 m2

  • cena: 53 630 zł
  • 271 za m2
Image things

Łańcut , Podkarpackie

180 760 zł | 3 pokoje | 98,80 m2 | Parter

  • cena: 180 760 zł
  • 1 830 za m2