Nowosielce, Podkarpackie

Dom | 14 574 zł |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sanoku


Marzena Radziuk


Kancelaria Komornicza, Cerkiewna 7, Sanok, 38-500 Sanok


tel. 134636821 / fax. 134631467


Sygnatura: KM 345/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2019 o godz. 14:35 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:  ,Nowosielce, 38-530 Zarszyn, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/00030123/7.
Opis nieruchomości:
Działka nr 1210 o pow. 1,1961 ha (R IIIb) ma kształt zbliżony o prostokąta, jej teren jest ukształtowany z delikatnym spadkiem w kierunku północnym, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę gruntową na działce nr 1644, która łączy się z drogą asfaltową.
Na działce znajdują się nasadzenia z aronii w wieku około 15 lat na pow. około 0,20 ha, część działki o pow. około 0,10 ha jest nieurodzajna i nie nadaje się do produkcji rolniczej, gdyż tuż pod powierzchnią gruntu znajduje się skała.
Plantacja aronii z uwagi na swój wiek oraz brak zabiegów pielęgnacyjnych jest zdziczała, zaś wartość utraconych korzyści dla roślin w tym wieku oscyluje w okolicy zera. W związku z powyższym plantacja jest bezwartościowa. Na powierzchni około 1 ha na działce znajdują się nasadzenia wierzby energetycznej niepielęgnowanej.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej - działki nr 1210 o pow. 1,1961 ha może być rolnik indywidualny lub osoba, która uzyska zgodę Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaną w trybie art. 2a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy.


Suma oszacowania wynosi 19 432,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 574,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 943,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Marzena Radziuk
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

350 000 zł | 127,20 m2

  • cena: 350 000 zł
  • 2 752 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

271 426 zł | 153,00 m2

  • cena: 271 426 zł
  • 1 774 za m2
Image things

Mielec , Cyranka

191 681 zł | 89,60 m2

  • cena: 191 681 zł
  • 2 139 za m2