Międzyrzec Podlaski, Lubelskie

Dom | 231 316 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 11:00
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej przy ul. Prostej 19 w pokoju nr 6, odbędzie się trzecia licytacja nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej przy ul. Drohickiej 2 w miejscowości Międzyrzec Podlaski, oznaczonej numerem ewidencyjnym 824 o powierzchni 0,0231 ha. zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość będącym własnością zobowiązanej Pani xxx, dla której Sad Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą oznaczona numerem LUIR/00059996/2.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 355.870,00 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) W tym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 231 m2 wynosi 14.602.00 zł. cena wywołania jest równa 65 % sumy oszacowania i wynosi 231.315.50 zl (słownie dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta piętnaście z/50/100).
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to tj. 35.587,00 zł (słownie, trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem z/). Wadium winno być złożone w gotówce przed rozpoczęciem licytacji lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej. Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej nr: NBP 0/ Lublin 45101013390015311391200000 z dopiskiem ..wadium – III licytacja nieruchomości LUIR/00059996/2", tak aby wadium wpłyneło na wskazany powyżej rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym licytację.
Bentona
ul. Prosta 19, 21-500 Biała Podlaska | tel: +48 83 344 95 17 | fax+48 83 344 95 91 e-mail [email protected] mofnet gov.pl
www lubelskie.kas.gov.pl
Zgodnie z przepisami art. 1110 S 3 ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem notarialnie potwierdzonym. Stosownie do art. 1110 S 1 ustawy w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w tym przepisie. oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 9.00 - 11.00 będzie można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej przy ul. Prostej 19 w pokoju nr 6 akta przedmiotowego postępowania (tel. 83 344-95-06).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie. służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwila, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, która można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn. www

Image things

Radzyń Podlaski , Lubelskie

219 375 zł | 1,00 m2

  • cena: 219 375 zł
  • 219 375 za m2
Image things

Parczew , Lubelskie

204 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 204 750 zł
  • 204 750 za m2
Image things

Hańsk I , Lubelskie

101 600 zł | 3 pokoje | 77,70 m2 | Parter

  • cena: 101 600 zł
  • 1 308 za m2