Makowisko, Podkarpackie

Obiekt | 82 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WÓJT GMINY JAROSŁAW
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław.

OGŁASZA I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 07.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. Nr 19, II piętro na sprzedaż:

- o godz. 10.18 na sprzedaż nieruchomości budowlanej (zabudowanej budynkiem murowanym) położonej w Makowisku – w skład której wchodzą działki: działka nr 360/72 o pow. 0,03 ha i działka nr 360/141 o pow. 0,01 ha – uwidocznionej w KW PR1J/00068465/5 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położone w konturze o symbolu 1.MW.2 - tereny zabudowy wielorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek: 360/72 i 360/141 o łącznej pow. 0,04 ha wynosi 82 000,00,00 zł brutto – wadium wynosi 8 200,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 01.02.2019 r. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Gminy Jarosław lub na rachunek bankowy Gminy Jarosław w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Jarosław Nr 03 2030 0045 1110 0000 0094 6480 - podając miejscowość i nr działki na którą jest wpłacane wadium (decyduje data wpływu wadium na konto Gminy Jarosław). Pełna treść ogłoszenia o przetargach została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, a ponadto została opublikowana na stronie internetowej Gminy Jarosław
http://www.jaroslaw.samorzad.pl/ w zakładce głoszenia i przetargi i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarosław
http://www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Przetargi/2Przetargi na nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. 28, w godz. 8-14-tej, tel. (016) 624-86-32, można również zapoznać się z dokumentacją geodezyjno-prawną dotycząca nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów bez obowiązku podania przyczyny.

Image things

Czermin , Podkarpackie

90 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 90 667 zł
  • 90 667 za m2
Image things

Krosno , Podkarpackie

125 400 zł | 59,20 m2

  • cena: 125 400 zł
  • 2 118 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

350 000 zł | 127,20 m2

  • cena: 350 000 zł
  • 2 752 za m2