Białaczów, Łódzkie

Dom | 162 000 zł | 70,55 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 162 000 zł
 • Miasto: Białaczów
 • Powierzchnia: 70,55 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 2 296 zł
 • Ulica: Świerczewskiego 25b
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 16 200 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 21212X49678507
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-15 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy upadłości Beaty Kraszewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie sygn. akt V GUp23/16 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości o powierzchni 0,7600 HA zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym o powierzchni zabudowy około 92 m2 i powierzchni użytkowej około 70,55 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy około 39 m2 i powierzchni użytkowej około 33,56 m2 położonej w Białaczowie przy ul. Świerczewskiego 25B, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1O/00032695/6.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 162 000,00 złotych netto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 15lutego 2019 r.bezpośrednio lub listownie na adres:Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z podaniem sygnatury akt „V GUp23/16” oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V GUp23/16” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 28 lutego 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 98 1020 3408 0000 4502 0390 2137, w wysokości 16 200,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium –V GUp 23/16”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: [email protected] lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Image things

Łódź , Górna

10 000 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 10 000 000 zł
 • 10 000 000 za m2
Image things

Łódź , Widzew

30 000 zł | 11,71 m2

 • cena: 30 000 zł
 • 2 562 za m2
Image things

Łowicz , Łódzkie

330 000 zł | 266,72 m2

 • cena: 330 000 zł
 • 1 237 za m2