Nowe Miasteczko, Lubuskie

Obiekt | 48 800 zł | 650,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze
Wywieszono w miejscach zwyczajowo przyjętych w dniach od 27.12.2018 r. do 18.01.2019 r.
ZIE.WKUR.4240.45.2018.EK.26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
działając na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 27 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 91 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość pochodzi ze zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Borowie z/s w Popęszycach. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym dnia 18.06.2018 r. w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Popęszycach, Urzędzie Gminy w Nowym Miasteczku, siedzibie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz siedzibie Filii Oddziału Terenowego KOWR w Zielonej Górze a także portalu www.kowr.gov.pl.
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ - położona - województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Nowe Miasteczko, obręb 1 miasta Nowe Miasteczko, stanowiąca działkę ewidencyjną nr: 389/17 o pow. 0,2261 ha.
Nieruchomość usytuowana w Nowym Miasteczku przy ul. Gołaszyn w odległości ok. 1 km od centrum miasta. Znajduje się w kompleksie nieruchomości zabudowanych budynkami podworskimi tj. zabudowa mieszkalna oraz gospodarcza - obora, chlewnia, stodoły z podwórzem, była gorzelnia. W południowej części działki znajduje się budynek byłej obory z trzema przybudówkami. Działka wyposażona w sieć energetyczną, wodociągową. Działka znajduje się w obszarze działania cieku naturalnego Biała Woda. Dojazd do działki dobry - drogą asfaltową.
Opis budynku: Powierzchnia zabudowy - 760 m2 Powierzchnia użytkowa - 650 m2 Sciany budynku wykonane z cegły i kamienia polnego, otynkowany od strony podwórza. Stropy ceglane typu Kleina. W budynku znajdują się podpory konstrukcji metalowej wraz ze wspornikiem. Strych nieużytkowy. Posadka cementowa. Dach 2-spadowy pokryty dachówka ceramiczną - karpiówką. Okna konstrukcji metalowej. W budynku znajdują się bramy (3 szt.) i drzwi drewniane (3 szt.) Budynek posiada wspólne ściany szczytowe z budynkiem mieszkalnym z jednej strony i byłą gorzelnią z drugiej strony. Nieruchomość uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową, jednakże instalacje mogły utracić sprawność techniczną a ich eksploatacja może
65-225 - Zielona Góra, ul. Lwowska 25, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl
wymagać uzyskania warunków przyłączenia do magistrali zasilających. Przy budynku znajdują się 3 małe dobudówki z cegły i pustaka, kryte papą lub eternitem. Budynek z złym stanie technicznym do kapitalnego remontu.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą kw. Nr ZG1N/00061169/2. Działy III i IV wymienionej księgi wieczystej wolny jest od jakichkolwiek wpisów.
Zgodnie z informacją otrzymaną od Lubuskiego Konserwatora Zabytków działka znajduje się na terenie zespołu podworskiego wpisanego do rejestru zabytków, na którym położona jest stodoła, objęta również ochroną konserwatorską - decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - nr. rej. 1373, ponadto zlokalizowana jest w otoczeniu zespołu urbanistycznego Nowego Miasteczka wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 3032, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20.07.1978 r. W związku z powyższym, zgodnie z zapisem art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Ponadto Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz do wykorzystywania jej zgodnie z programem użytkowym, uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, dla którego Gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W planie obowiązującym do końca 2003 r. działka położona była na terenie ośrodków produkcji gospodarki polowej oraz urządzeń obsługi rolnictwa. Zgodnie z otrzymaną informacją w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasteczko działka położna jest w strefie mieszkaniowo - usługowej. Gmina planuje zmianę SUIKZP jednak przedmiotowa nieruchomość nie zmieni swojego przeznaczenia.
W skład nieruchomości wchodzą: 1. Grunty o ogólnej powierzchni w tym: tereny zabudowane inne (Bi)
- 0,2261 ha, - 0,2261 ha.
2. Budynki i budowle: - obora murowana
nr inw. PO-38/1
UWAGA! Zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Krajowemu Ośrodkowi przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od Krajowego Ośrodka.
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Nowosolskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Oględzin przedmiotowej nieruchomości dokonać można w terminie poprzedzającym przetarg.
Przetarg odbędzie sie w dniu 18 stycznia 2019 r. o godzinie 1100 w siedzibie OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filii w Zielonej Górze
ul. Lwowska 25, Zielona Góra, sala nr 17.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 48.800,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych).
Postąpienie wynosi - 490,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt złotych) lub wielokrotność tej kwoty.
Wysokość wadium - 9.760,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych)
Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.
Do ceny wywoławczej nieruchomości zostały doliczone koszty przygotowania jej do sprzedaży. Do dnia poprzedzającego przetarg w pok. 12 w siedzibie KOWR w Zielonej Górze można zapoznać się z postanowieniami umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargowym.
65-225 - Zielona Góra, ul. Lwowska 25, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl
W
WW.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w określonej wyżej wysokości, do dnia 17 stycznia 2019 r. przelewem bankowym na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra nr 14 1130 1222 0030 2043 3720 0003. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu.
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Dodatkowo uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów: 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością. 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu.
Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oświadczenie, że nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego
a jeśli władały to, że na wezwanie Krajowego Ośrodka opuściły te nieruchomości. 5. Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów
lub poświadczonych za zgodność z oryginałem:
- umowy spółki wraz ze wszystkimi zmianami, - aktualnego odpisu z rejestru handlowego,
- aktualnej listy wspólników, (termin ważności tych dokumentów upływa po trzech miesiącach od daty ich wydania).
- uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość).
Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1061 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 682) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zgodnie z treścią S 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 540) zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały zgodnie z § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu na wskazany rachunek bankowy.
Zgodnie z § 9 ust. 5 wymienionego wyżej rozporządzenia osoba, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo wniesienia wadium - nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
Zgodnie z art. 29 pkt. 3bc cytowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które: 1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania i nieruchomości tych nie opuściły.
UWAGA! W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
65-225 - Zielona Góra, ul. Lwowska 25, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl
na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2042 z późn. zm.) o ile spełnią wymienione wyżej warunki i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa przetargu.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie do 17.01.2019 r. złożą W OT KOWR w Zielonej Górze na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, oryginał decyzji właściwego wojewody lub zaświadczenia potwierdzających prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach - także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2042 z późn. zm.).
Krajowy Ośrodek nie będzie mógł zrealizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji lub też z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formę rekompensaty świadczenie pieniężne. Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
wygrał przetarg - pozostaje w dyspozycji Krajowego Ośrodka do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia
się od zawarcia umowy sprzedaży, - nie wygrał przetargu - zostaje zwrócona niezwłocznie.
Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.
UWAGA!
Zgodnie z treścią z art. 29 ust. 3g cytowanej na wstępie ustawy:
WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU, GDY: 1. Zaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą, 2. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy; 3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
Nabywca nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Złożone oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
W uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi przypadkach cena sprzedaży nieruchomości, na wniosek nabywcy, może zostać rozłożona na raty. Wysokość pierwszej wpłaty, wnoszonej przed zawarciem umowy, nie może być niższa od 50% ceny sprzedaży, a maksymalny okres spłaty nie może przekroczyć 5 lat. Niespłacona część ceny sprzedaży, podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty. Warunki rozłożenia ceny sprzedaży na raty oraz wysokość oprocentowania ustalone zostaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytuły sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności opublikowanego w Dz. U. z 23 lutego 2012 r. pod pozycją 208. Kandydat na nabywcę, ubiegający się o rozłożenie należności na raty zobowiązany będzie do przedstawienia wiarygodnych zabezpieczeń należności rozłożonej na raty, których katalog określony został w art. 31 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy a także 5 3 wymienionego wyżej rozporządzenia MRIRW. Proponowane przez nabywcę zabezpieczenia podlegać będą ocenie pod kątem ich wiarygodności.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się nie więcej niż o 50%. Warunkiem skorzystania ze wskazanej możliwości jest zobowiązanie kupującego do dokonania na tej nieruchomości,
65-225 - Zielona Góra, ul. Lwowska 25, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl
w terminie określonym w umowie sprzedaży, nie dłuższym jednakże niż 5 lat od dnia jej zawarcia, nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny sprzedaży tej nieruchomości. Ponadto zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRIRW z dnia 30.04.2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540) cena sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniżona będzie, o ile Kupujący oprócz złożenia zobowiązania, o którym mowa wyżej: - zobowiąże się do przedłożenia najpóźniej w terminie 14 dni po upływie terminu wyznaczonego w umowie sprzedaży na dokonanie nakładów na tej nieruchomości:
a) dokumentów określających zakres rzeczowy i wartość poniesionych nakładów na realizację zalecen
organów ochrony zabytków w wysokości nie niższej niż kwota wynikająca z tej obniżki, b) zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, że zakres rzeczowy nakładów wykonany został
przez Kupującego w ramach realizacji zaleceń organów ochrony zabytków dotyczącej nabytej
nieruchomości zabytkowej; - przedłoży na rzecz Krajowego Ośrodka zabezpieczenie ewentualnego roszczenia o zwrot kwoty obniżenia, przy czym suma zabezpieczenia nie może być niższa od kwoty obniżenia.
Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Jeżeli nabywca nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków nie dokona na tej nieruchomości nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny jej sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, jest on obowiązany w terminie 30 dni, od dnia upływu tego terminu, zapłacić na rzecz Krajowego Ośrodka określoną w umowie kwotę, o którą została obniżona cena sprzedaży tej nieruchomości. Jeżeli nabywca nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków nie zapłaci w ww. terminie kwoty, o którą została obniżona cena sprzedaży tej nieruchomości - Krajowemu Ośrodkowi przysługują ustawowe odsetki za okres liczony od pierwszego dnia po upływie terminu zapłaty do dnia zapłaty.
Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną wyznaczone po przeprowadzeniu skutecznego przetargu. Uczestnik przetargu, który go wygrał o dacie zawarcia umowy poinformowany zostanie pisemnie. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie traktowane będzie jak uchylenie się od zawarcia umowy i zgodnie z cytowanym wyżej art. 29 ust. 3g pkt 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. Jako Administrator, w celu przeprowadzania przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR I W celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 - j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. bi lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
5)
65-225 - Zielona Góra, ul. Lwowska 25, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl
6)
Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane W naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
C) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 - j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych. KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
7)
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi Nabywający.
Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez
podania przyczyn. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zamknięcia przetargu.
Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zastrzeżenia na czynności przetargowe, za pośrednictwem organizatora przetargu w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności. W razie stwierdzenia, iż czynności przetargowe dokonane zostały w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dyrektor Generalny unieważnia przetarg.
ZASTĘPCA DYREKTORA Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń: - OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filii w Zielonej Górze,
Cloone - Sekcji Zamiejscowej KOWR w Popęszycach,
Roman Jabłoński - Urzędzie Gminy w Nowym Miasteczku, - Lubuskiej Izbie Rolniczej w Zielonej Górze, - portalu internetowym www.kowr.gov.pl
Sporządzone przez Edytę Karpińska dnia 18.12.2018 r.
Starszy Specjalista Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego
i Gospodarowania Zasobem Filia w Zielonej Górze Edyta Karpińska
Tuu
Kierownik Wydział Kształtowania Ustroju Roinde
i Gospodarowania Zasobem
Filia w Zielonej Górze 65-225 - Zielona Góra, ul. Lwowska 25, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl
Renată Lityńska
RO

Image things

Lubsko , Lubuskie

30 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 30 000 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

54 750 zł | Kawalerka | 29,40 m2 | 2 piętro

  • cena: 54 750 zł
  • 1 862 za m2
Image things

Cibórz , Lubuskie

183 600 zł | 2 971,00 m2

  • cena: 183 600 zł
  • 62 za m2