Górzyca, Lubuskie

Obiekt | 52 200 zł | 227,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 52 200 zł
 • Miasto: Górzyca
 • Powierzchnia: 227,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 230 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 440 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21210X49673823
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-05 - Co to znaczy?

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu III przetargu ustnego na sprzedaż mienia
stanowiącego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 91), ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 roku poz. 869) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia
ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 2012 roku poz. 540) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
pochodzącej ze zlikwidowanego
PPGR W Górzycy
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym w dniu 5 września 2018 roku W siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Ośnie Lubuskim, Urzędzie Gminy Górzyca, sołectwie wsi Górzyca, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz siedzibie KOWR Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., a także portalu www.kowr.gov.pl
Obreb Górzyca - gmina Górzyca Działka nr 281/11
powierzchnia ogólna - 0,0278 ha (w tym: użytków rolnych: - 0,0278 ha) - grunty rolne zabudowane - 0,0278 ha
Klasy gleb: Br-RV - 0,0278 ha
Zgodnie z uchwała Nr XVI.85.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzyca w obrębie miejscowości Górzyca (tj. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 9 października 2014 r. poz. 1828), działka jest oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej o symbolu 22M. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Zabudowana budynkiem gospodarczym stodoły o powierzchni zabudowy 267 m2, powierzchni użytkowej budynku 227 m2, budynek częściowo podpiwniczony, stan techniczny zadowalający. Obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr GW1S/00028253/5.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52 200 zł (w tym wartość budynku gospodarczego 44 106 zł) Minimalne postąpienie wynosi 530,00 zł
Wadium wynosi 10 440,00 zł
Przetarg odbedzie się w dniu 6 lutego 2018 roku godzinie 1200 w siedzibie SZGZ w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 24, (pok. 01)
Zapłata za nabywane mienie winna być dokonana w całości przed podpisaniem umowy kupna -
sprzedaży.
Do ceny wywoławczej nieruchomości zostały doliczone koszty przygotowania jej do sprzedaży. Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi Nabywający.
UWAGA! Zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa KOWR przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od KOWR.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Franciszka Walczaka 25, tel. (95) 782 22 99, fax (95) 782 22 70, www.kowr.gov.pl
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie przysługuje podmiotom w nim wymienionym,
Zgodnie z art. 28a ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprzedaż nieruchomości rolnej przez KOWR może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz 2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha, przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnie użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba ze zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Powierzchnię użytków rolnych, o której mowa wyżej, ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Słubickiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec KOWR z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie do dnia 05.02.2019 r. (dzień, przed datą przetargu) wpłaty wadium na rachunek KOWR Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra nr 09 1130 1222 0030 2043 0820 0003. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu.
Dodatkowo uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów: 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością. 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz postanowieniami umowy sprzedaży
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 4. Oświadczenie, że nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego
a jeśli władały to, że na wezwanie KOWR lub jego poprzednika prawnego Agencji Nieruchomości
Rolnych opuściły te nieruchomości, 5. Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów lub
poświadczonych za zgodność z oryginałem:
- umowy spółki wraz ze wszystkimi zmianami, - aktualnego odpisu z rejestru handlowego,
- aktualnej listy wspólników, (termin ważności tych dokumentów upływa po trzech miesiącach od daty ich wydania).
- uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość).
Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278).
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg powinno zostać wpłacone przez oboje małżonków. Ponadto, wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zgodnie z treścią § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 2012 roku, poz. 540) zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały zgodnie z § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu na wskazany rachunek bankowy.
Zgodnie z § 9 ust. 5 wymienionego wyżej rozporządzenia osoba, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo wniesienia wadium - nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
Zgodnie z art. 29 pkt. 3bc cytowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR lub jego poprzednika prawnego Agencji Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR lub jego poprzednika prawnego Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości tych nie opuściły.
UWAGA! W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2097)o ile spełnią wymienione wyżej warunki i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa przetargu.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie do 05.02.2019 roku złożą W SZGZ w Ośnie Lubuskim na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, oryginał decyzji właściwego wojewody lub zaświadczenia potwierdzających prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach - także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2097).
KOWR nie będzie mógł zrealizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji lub też z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formę rekompensaty świadczenie pieniężne.
Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu. Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
- wygrał przetarg - pozostaje w dyspozycji KOWR do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia
kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, - nie wygrał przetargu – zostaje zwrócona niezwłocznie.
UWAGA! Zgodnie z treścią z art. 29 ust. 3g cytowanej na wstępie ustawy wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 1. Żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą, 2. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy, 3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
2)
Nabywca nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Złożone oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 - j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
5
)
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. oferentów i nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
C) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 - j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych. KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
C)
Do dnia poprzedzającego przetarg w siedzibie SZGZ w Ośnie Lubuskim można zapoznać się z postanowieniami umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargowym.
Oględzin przedmiotowej nieruchomości dokonać można w terminie poprzedzającym przetarg po uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową Gospodarowania Zasobem w Ośnie Lubuskim, tel. 95 757 61 97.
Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Generalnego KOWR zastrzeżenia na czynności przetargowe, za pośrednictwem organizatora przetargu w terminie 7 dnia od dnia dokonania tej czynności. W razie stwierdzenia, iż czynności przetargowe dokonane zostały w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dyrektor Generalny KOWR unieważnia przetarg.
Ogłoszenie wywieszone zostanie w siedzibach:
- KOWR OT w Gorzowie Wlkp., - Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Ośnie Lubuskim, - Urzędu Gminy Górzyca, - sołectwie wsi Górzyca - Lubuskiej Izbie Rolniczej w Gorzowie Wlkp., - portalu internetowym www.kowr.gov.pl

Image things

Witnica , Lubuskie

500 000 zł | 512,60 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 975 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

376 095 zł | 219,80 m2

 • cena: 376 095 zł
 • 1 711 za m2
Image things

Bobrowice , Lubuskie

156 133 zł | 294,00 m2

 • cena: 156 133 zł
 • 531 za m2