Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Toruń, kujawsko-pomorskie

1 200 000 zł | Działka | 0.3179 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 1 200 000 zł
 • Miasto: Toruń
 • Powierzchnia: 0.3179 ha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Liczba działek: 0
 • Cena za m2: 377 zł
 • Ulica: Pera Jonssona
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 120 000 zł
 • Numer oferty: 212089X496712441
 • Termin wpłaty wadium: 19-10-2022 - Co to znaczy?

Opis

Miejska oferta inwestycyjna
Pera Jonssona 4 (usługi)Adres:
ul. Pera Jonssona 4 (działka nr 35/15), obręb nr 23

Powierzchnia działki:
3179 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Zbywany grunty oznaczony jako kompleks nr 1 jest niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami, częściowo ogrodzony (w granicach działki nr 35/15 przebiega ogrodzenie sąsiedniej działki – 35/14). W granicach działki znajduje się betonowy słup oświetleniowy oraz znajdować się mogą pozostałości obiektów budowlanych i infrastruktury podziemnej. Uzbrojenie - w przebiegu ulicy Pera Jonssona: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, - w przebiegu ulicy Szosa Bydgoska: sieć gazowa. W granicach działki przebiega przyłącze energetyczne służące dawniej zasilaniu słupów oświetleniowych. W zachodniej części działki – przebiega sieć ciepłownicza i telekomunikacyjna. Nabywca nieruchomości w akcie notarialnym zostanie zobowiązany do każdorazowego nieodpłatnego udostępniania nabywanych gruntów właścicielom infrastruktury w celu dokonywania prac konserwatorskich lub usunięcia ewentualnych awarii oraz przyłączania nowych inwestycji do już istniejących sieci. Zaopatrzenie w wodę można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego wodociągu DN250 znajdującego się w ul. Pera Jonssona zaś odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Pera Jonssona. Działka nr 35/15 (kompleks 1) posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Pera Jonssona o nawierzchni asfaltowej z urządzonym ciągiem pieszym. Wjazd należy urządzić na warunkach ustalonych z zarządcą drogi. W księdze wieczystej KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X w „Dziale III - Prawa, roszczenia i ograniczenia” znajdują się wpisy dot. ograniczonego prawa rzeczowego. Służebności nie są wykonywane na terenie działki nr 35/15 za wyjątkiem służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Sp. "Geotermia Toruń" Sp z o.o. na działce nr 35/15 (w zachodniej jej części, poza liniami zabudowy): „służebność przesyłu na czas nieoznaczony, za uiszczonym już jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz Spółki pod firmą „GEOTERMIA TORUŃ” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu o treści określonej w paragrafie trzecim aktu; wykonanie służebności ograniczone zostało do działek 35/15 i 134/2” . Służebność przesyłu ustanowiona na rzecz Sp. „Geotermia Toruń” Sp. z o.o., o której mowa powyżej polega na prawie wybudowania oraz trwałego utrzymywania odcinków sieci ciepłowniczej, jaka posadowiona zostanie m.in. na działce 35/15, położonej przy ul. Pera Jonssona 4 oraz na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w pasie technologicznym wynoszącym dwa metry szerokości od krawędzi zewnętrznych urządzeń sieci ciepłowniczej, w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji ciepłowniczych, jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętych dotychczas przez urządzenia ciepłownicze wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstw oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo to posługuje się w związku z prowadzoną działalnością Spółka jest zobowiązana do przywrócenia nieruchomości obciążonych, oraz ulic, chodników i innych obszarów przyległych, zniszczonych na skutek przemieszczania się pojazdów bądź sprzętu budowlanego, do stanu pierwotnego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eksploatacyjnych albo remontowych, w sposób gwarantujący ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto Spółka została zobowiązana do wybudowana fragmentu sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na działce 35/15 w taki sposób by umożliwić przejazd pojazdami ciężarowymi, zgodne z właściwymi przepisami mającymi zastosowanie do dróg publicznych przebiegających przez odpowiednie działki. Zbywane grunty położone są w otoczeniu lotniska i z tego powodu dla ww. obszaru obowiązują między innymi ograniczenia wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, w tym umieszczonych na nich urządzeń (np. maszty, anteny) określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Toruń i przepisach odrębnych.

Przeznaczenie:
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy ulicą Sz.Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 726/17 RMT z dnia 23 listopada 2017r., oznaczonym jako jednostki planistyczne: 100.01-U03, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „teren zabudowy usługowej” oraz dopuszczalne „obiekty usługowo-produkcyjne, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej” oraz część dz. geod. nr 35/15 o pow. ca. 7 m2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 94.01-KD(L)1–przeznaczenie podstawowe: komunikacja – droga publiczna – ulica lokalna. Na podstawie uchwały Nr 113/11 RMT z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych, ul. Pera Jonssona, łącząca ul. Sz. Bydgoska z ul. Łukasiewicza została zaliczona do kategorii dróg gminnych, a w jej przebiegu nie znajduje się działka nr 35/15 (użytek Bp) położona przy ul. Pera Jonssona 4.

Infrastruktura techniczna:
Uzbrojenie: w przebiegu ulicy Pera Jonssona: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, - w przebiegu ulicy Szosa Bydgoska: sieć gazowa.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności.

Główne drogi:
Szosa Bydgoska, Pera JonssonaTermin przetargu:
25 października 2022, godz. 10:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115

Cena wywoławcza:
1.200.000,00 PLN

Wadium:
120.000,00 (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
19 października 2022

Image things

Toruń, Grębocin nad Strugą

486 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 98,95 m2 | 1 piętro

 • cena: 486 000 zł
 • 4 912 za m2
Image things

Toruń, Grębocin nad Strugą

80 000 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 80 000 zł
Image things

Toruń, Chełmińskie Przedmieście

173 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,95 m2 | 1 piętro

 • cena: 173 250 zł
 • 4 689 za m2