Kock, Lubelskie

Dom | 155 123 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Krzysztof Rybak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2019 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie z siedzibą przy Lubelska 57, 21-100 Lubartów, pokój III, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy RADZYŃSKA 65, 21-150 KOCK, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00031885/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako dz. nr 912/2 o powierzchni 0,0992 ha położona w miejscowości KOCK, GM. KOCK przy ul. Radzyńskiej 65, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00031885/3. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym domem mieszkalnym, jednorodzinnym, murowanym.

Suma oszacowania wynosi 232 685,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 155 123,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 268,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Lubartów 09 8707 0006 0009 5527 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Rybak

Image things

Lublin , Lubelskie

83 775 zł | 16,70 m2

  • cena: 83 775 zł
  • 5 016 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

16 500 zł | 13,51 m2

  • cena: 16 500 zł
  • 1 221 za m2
Image things

Garbów , Lubelskie

668 813 zł | 240,00 m2

  • cena: 668 813 zł
  • 2 787 za m2