Łódź, Polesie

Mieszkanie | 84 000 zł | Kawalerka | 30,94 m2 | 7 piętro

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Andrzej Karwecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2019 o godz. 11:00 pod adresem: XVI Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, Pomorska 21, 90-422 Łódź, pokój A, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Hufcowa 18B/23, 94-107 Łódź, dla którego XVI Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA prowadzi księgę wieczystą o numerze nie ma urządzonej, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Retkińska Spółdzielnia Mieszkaniowa"Botanik" w Łodzi pod numerem brak (adres spółdzielni: ul.Kostki Napierskiego 8, 94-056 Łódź).
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC, usytuowanego na VII piętrze, o powierzchni łącznej 30,94m2, lokal nie posiada balkonu, a jedynie drzwi balkonowe z balustradą

Suma oszacowania wynosi 112 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 35 10501461 1000 0022 7079 7232.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 107, Łódź, 90-422 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Łódź , Śródmieście

40 000 zł | 36,65 m2

  • cena: 40 000 zł
  • 1 091 za m2
Image things

Łódź , Widzew

550 907 zł | 1,00 m2

  • cena: 550 907 zł
  • 550 907 za m2
Image things

Łódź , Polesie

126 000 zł | 64,72 m2

  • cena: 126 000 zł
  • 1 947 za m2