Rabka-Zdrój, Małopolskie

Dom | 377 067 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu


Maciej Sadys


Kancelaria Komornicza, Rynek 18, Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ


tel. 18 2643251 / fax. 18 2643251


Sygnatura: KM 1316/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadys na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu z siedzibą przy Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, pokój 125, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Zaryte 48, 34-700 Rabka Zdrój, dla której SĄD REJONOWY MSZANA DOLNA VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W MSZANIE DOLNEJ prowadzi księgę wieczystą o numerze KW NS2L/00020904/7.
Opis nieruchomości:
Budynek mieszkalny jednorodzinny - obiekt parterowy z poddaszem użytkowym i garażem, częściowo podpiwniczony, murowano - drewniany, wolnostojący, oznaczony numerem porządkowym 48, wzniesiony w 1938r, zamieszkały, po przeprowadzonym częściowym remoncie w latach 2004 - 2005 m.in. w zakresie: wymiany dachu, schodów wewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg; wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz kominów, wykonania elewacji z ociepleniem; modernizacji i urządzenia łazienek oraz kuchni; przeprowadzenia prac malarskich. Obiekt murowano - drewniany, ściany piwnic z kamienia, ściany parteru i poddasza użytkowego drewniane; strop nad piwnicą z cegły, nad parterem. Ponadto Komornik informuje, że z praw obciążających nieruchomość ujawnionych w dziale III KW NS2L/00020904/7 - pozostają w mocy: służebność przejazdu i przechodu opisana pod numerem wpisu 1 w dziale III KW NS2L/00020904/7 oraz prawa dożywocia ujawnione pod numerem wpisu 4 i 5 w dziale III KW NS2L/00020904/7. Wartość w/w praw będzie zaliczona na cenę nabycia. W stosunku do pozostałych praw istnieją podstawy do ich wykreślenia.


Suma oszacowania wynosi 565 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 377 066,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/NOWY TARG 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Maciej SadysImage things

Rabka-Zdrój , Małopolskie

2 400 000 zł | 1 425,22 m2

  • cena: 2 400 000 zł
  • 1 684 za m2