Przemyśl, Podkarpackie

Dom | 98 257 zł | 88,57 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu


Agnieszka Bandosz


Kancelaria Komornicza, Plac Na Bramie 12, Przemyśl, 37-700 Przemyśl


tel. 166751413 / fax. 166751413


Sygnatura: Km 1674/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:
działkę nr 1393 obr. 207 o pow. 0,0330 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 18 o pow. użytkowej 88,57 m2. oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 20,29 m2należącej do dłużnika: położonej: 37-700 Przemyśl ul. Tatarskadla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych


prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00010753/6.


Suma oszacowania wynosi 147 386,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 257,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 738,60 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. Oddział w Przemyślu 35150016341216300479720000.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Agnieszka BandoszImage things

Przemyśl , Podkarpackie

168 186 zł | 4 pokoje | 157,70 m2 | Parter

  • cena: 168 186 zł
  • 1 066 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

400 000 zł | 127,20 m2

  • cena: 400 000 zł
  • 3 145 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

722 000 zł | 1 471,51 m2

  • cena: 722 000 zł
  • 491 za m2