Przeworsk, Podkarpackie

Obiekt | 1 414 629 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 414 629 zł
 • Miasto: Przeworsk
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 1 414 629 zł
 • Ulica: Głęboka 44
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 141 463 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21159X49554381
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-23 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 2/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 312.

Syndyk Masy Upadłości Biura Techniczno-Handlowego EMP Termo Ewa i Marek Piękoś Sp. J. w upadłości w Przeworsku
w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 266/17, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zaprasza do składania pisemnych ofert
na zakup przedsiębiorstwa upadłego, zgodnie z warunkami przetargu zatwierdzonymi przez Sędziego Komisarza, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. I. Przedmiotem przetargu są:
1) nieruchomość położona w Przeworsku przy ul. Głębokiej 44, oznaczona jako działka nr 470 obr. 1 Przeworsk,
o pow. 0,3976 ha, zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym innym budynkiem magazynowym oraz wiatami
magazynowymi,
2) nieruchomość położona w Przeworsku przy ul. Głębokiej 44, oznaczona jako działka nr 477/2 obr. 1 Przeworsk,
o pow. 0,0066 ha, dla których to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr PR1R/00029600/6, w Sądzie
Rejonowym w Przeworsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
3) ruchomości; środki trwałe, wyposażenie, zapasy,
4) wartości niematerialne i prawne, za cenę nie niższą niż 75%
ceny oszacowania, tj. za kwotę 1.414.629,00 zł.
II. Warunki złożenia oferty:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu:
1) powinny złożyć ofertę w zapieczętowanej kopercie z napisem: „PRZETARG-V GUp 266/17 - EMP Termo w Przeworsku - NIE OTWIERAĆ”, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, w terminie do 23 stycznia 2019 r. Liczy się data złożenia oferty w Sądzie.
2) powinny wpłacić wadium w wysokości 10% ww. ceny na rachunek bankowy Upadłego, prowadzony przez Santander Bank
Polska S.A. nr rachunku: 52 1090 2750 0000 0001 3537 0101.
III. Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:
Imię i nazwisko lub nazwa firmy, dokładny adres, nr telefonu, nr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
Sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołania bez podania przyczyn.
Zastrzega się termin dwóch miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu zatwierdzenia wyboru oferenta przez
Sędziego Komisarza. Przed zawarciem umowy sprzedaży oferent jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, mieszczącym się w Rzeszowie, ul. gen. Kustronia 4, w dniu 30 stycznia 2019 r., godz. 900, w sali nr 29.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu są do wglądu z biurze Syndyka
mieszczącym się w Przeworsku, tel. 600326428, po uprzednim uzgodnieniu terminu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godz. od 800 do 1400, oraz w aktach sprawy V GUp 266/17, z którymi zapoznać się można w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych - ul. gen J. Kustronia 4.

 • cena: 160 500 zł
 • 718 za m2
Image things

Czermin , Podkarpackie

186 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 186 000 zł
 • 186 000 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

797 508 zł | 1,00 m2

 • cena: 797 508 zł
 • 797 508 za m2