Huta Komorowska, Podkarpackie

Obiekt | 1 542 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 2/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 311.

Syndyk masy upadłości DREBUD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Hucie Komorowskiej w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 5/17, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. jako całości, w skład którego wchodzą: nieruchomość położona w woj. podkarpackim, powiat kolbuszowski, gmina Majdan Królewski, miejscowość Huta Komorowska, składająca się z działki nr 564/2 (tereny przemysłowe), oraz działki 564/4 (tereny przemysłowe), o łącznym obszarze 1,2151 ha, zabudowana zespołem budynków o charakterze produkcyjno-usługowym - Księga Wieczysta nr TB1K/00041143/6, nieruchomość położona w woj. podkarpackim, powiat kolbuszowski, gmina Majdan Królewski, miejscowość Huta Komorowska, składająca się z działki nr 564/10 (na której znajduje się staw) oraz nr 564/11, o łącznym obszarze 1,1017 ha - niezabudowa - Księga Wieczysta nr TB1K/00047730/0, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe oraz aktywa obrotowe stosownie do wyceny biegłego z dnia 14.07.2017 r.
W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą rzeczy i prawa nieopisane w punkcie 1, a w szczególności: środki pieniężne, w tym zwłaszcza w kasie i na rachunkach bankowych, wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia, nadpłacone podatki i opłaty, dokumenty niezbędne do prowadzenia postępowania upadłościowego.

Cena wywoławcza wynosi 1.542.750,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt zł) netto. Do ww. kwoty doliczony zostanie podatek VAT w przypadku o ile będzie należny według obowiązujących w dacie zawarcia umowy przepisów prawa.
Sprzedaż ww. przedsiębiorstwa nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego. Oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem:„Oferta przetargowa na zakup przedsiębiorstwa DREBUD Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 5/17 - nie otwierać” na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, V Wydział Gospodarczy, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu w dzienniku (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy DREBUD Sp. z o.o. w upadłości nr 64 1240 2656 1111 0010 7234 9389, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu w dzienniku (liczy się data uznania rachunku bankowego).
Otwarcie, rozpoznanie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w dniu 23 stycznia 2018 r, o godz. 1030, sala 29.
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy dostępne są w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział
Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, oraz w Kancelarii Syndyka w Mielcu (39-300), ul. Mickiewicza 52, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. +48600804368).

Image things

Krosno , Podkarpackie

274 667 zł | 150,13 m2

  • cena: 274 667 zł
  • 1 830 za m2
Image things

Sanok , Podkarpackie

1 998 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 998 667 zł
  • 1 998 667 za m2
Image things

Bobrówka , Podkarpackie

104 000 zł | 137,00 m2

  • cena: 104 000 zł
  • 759 za m2