Jeżów, Łódzkie

Obiekt | 725 250 zł | 134,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2019 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach z siedzibą przy Waryńskiego 34, 95-060 Brzeziny, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Brzezińska 79,obręb nr 5 Jeżów, nr dz.420/2, 95-047 Jeżów, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/00040182/4.
Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami o charakterze przemysłowym z częścią biurowo-socjalną .Działka nr 420/2 o powierzchni 4393m2,ogrodzona z płyt betonowych, uzbrojona we wszystkie media instalacyjne. Na terenie nieruchomości znajdują sie budynki i budowle funkcjonujące jako zakład produkcyjny branży spożywczej- budynek ubojni trzody chlewnej z częścią biurowo -socjalną (zawierającą część laboratoryjną, biurową, sanitarną i kuchenną) oraz połączony z nią funkcjonalnie budynek magazynu na trzodę chlewną. Budynki są połączone ze sobą przejściem wewnętrznym oraz posiadają wejścia osobne z zewnątrz. Budynek ubojni z częścią biurowo-sanitarną: pow.zabudowy 665m2,budynek magazynu trzody chlewnej: pow.zabudowy 134m2 .

Suma oszacowania wynosi 967 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 725 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Pekao S.A. 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach mieszczącym się pod adresem: Waryńskiego 34, Brzeziny, 95-060 Brzeziny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak

Image things

Jeżów , Łódzkie

42 500 zł | 46,30 m2

  • cena: 42 500 zł
  • 918 za m2