Wasilków, Podlaskie

Dom | 174 979 zł | 94,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Magda Karolina Mendyk-Tarmas na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-01-2019 r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się 15-085 Białystok Branickiego 17D/III

odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości składającej się z działki ewid. 3074/1 o pow. 0,0891 ha zabudowanej 1,5 kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudiowie wolnostojącej z poddaszem nieużytkowym z 1959 r. o pow. zabudowy 94 m2, murowanym budynkiem niemieszkalnym będacym dobudówką do budynku mieszkalnego, jednokodygnacyjnym o pow. zabudowy 50 m2 oraz murowanym budynkiem transportu i łączności (garażem) o pow. zabudowy 30 m2, z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, wyposażonej w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, w bliskiej odległości od sieci gazowej, położonej: 16-010 Wasilków, Sienkiewicza 36, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: BI1B/00121055/2].

Suma oszacowania wynosi 233 305,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 978,75zł.

W dzień przed licytacją od godz. 08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 15-085 Białystok, ul. Branickiego 17D/III odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości. W szczególności stosownie do dyzpozycji art. 867 i nast. kpc w zw. z art. 1013 (6) kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rekojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 23 330,50 zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek kancelarii komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 28 10201332 2219 0000 2011 6318 podając numer sprawy Km 1163/18. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysiecy złotych. Rekojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.


Stosownie do dyspozycji art. 867 i nast. kpc w zw. z art. 1013 (6) kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egz. została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).

Prawa osób trzecich nie będa przeszkodą do przeoprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Image things

Szudziałowo , Podlaskie

215 580 zł | 1,00 m2

  • cena: 215 580 zł
  • 215 580 za m2
Image things

Wizna , Podlaskie

967 727 zł | 529,82 m2

  • cena: 967 727 zł
  • 1 827 za m2
Image things

Białystok , Antoniuk

98 700 zł | Kawalerka | 28,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 98 700 zł
  • 3 500 za m2