Krępna, Opolskie

Mieszkanie | 42 000 zł | 2 pokoje | 66,10 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu


Krzysztof Gronek


Kancelaria Komornicza, Roosevelta 9, Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel. 77-482-46-39 / fax. 77-406-11-84


Sygnatura: Km 2436/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Cegielniana 3/2,KRĘPNA, 47-330 Zdzieszowice, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/00065862/4.
Opis nieruchomości:
oględziny nieruchomości 1-03-2019r. godz.15:00-15:10


Suma oszacowania wynosi 56 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Kedzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:30 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu mieszczącym się pod adresem: Żeromskiego 5, Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Krzysztof GronekImage things

Rogów Opolski , Opolskie

242 400 zł | 16 030,00 m2

  • cena: 242 400 zł
  • 15 za m2
Image things

Krapkowice , Opolskie

19 650 zł | 1,00 m2

  • cena: 19 650 zł
  • 19 650 za m2
Image things

Kluczbork , Opolskie

184 170 zł | 2 pokoje | 59,19 m2

  • cena: 184 170 zł
  • 3 112 za m2