Łomża, Podlaskie

Mieszkanie | 127 448 zł | 3 pokoje | 63,48 m2 | 3 piętro

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Łomży


Paweł Oleksy


Kancelaria Komornicza, Sadowa 2/5, Łomża, 18-400 Łomża


tel. 862235055 / fax. 862235055


Sygnatura: Km 39/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Paweł Oleksy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2019 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 18-400 Łomża, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00074608/1.


Suma oszacowania wynosi 169 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 447,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 993,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 45 20300045 1110 0000 0268 7650.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Paweł OleksyImage things

Suwałki , Podlaskie

1 431 000 zł | 2 489,92 m2

  • cena: 1 431 000 zł
  • 575 za m2
Image things

Czyżew , Podlaskie

5 348 198 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 348 198 zł
  • 5 348 198 za m2
Image things

Kolno , Podlaskie

796 207 zł | 443,00 m2

  • cena: 796 207 zł
  • 1 797 za m2