Ciechocinek, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 280 000 zł | 22,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Szczegółowe warunki przetargu
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Ciechocinku.
Zarząd Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna , z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Kościuszki 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu pod nr 0000062945, wysokość kapitału zakładowego 24.750.000,00 zł., ogłasza przetarg ustny na sprzedaż :
prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku o pow. 22 m2, tj. nieruchomości zabudowanej położonej w Ciechocinku przy ul. Piłsudzkiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2768 (grunt o pow. 1995 m2 ) , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1A/00011293/5
Cena wywoławcza dla w/w nieruchomości wynosi 280 000,00 zł – ( dwieście osiemdziesiąt złotych) netto, postąpienie: minimum 3000,00 zł. (trzy tysiące złotych), wadium wynosi 30 000,00 zł (trzydzieści. tysięcy złotych).
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 18.01.2019 r.
w siedzibie Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna - w Ciechocinku, przy ul. Kościuszki 10, w pokoju nr 6 o godzinie 10.00
Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - 87-720 Ciechocinek ul. Kościuszki 10, w pokoju nr 2,w terminie do dnia 17.01.2019 r. r. do godziny 10.00. w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z dopiskiem "Przetarg na sprzedaż nieruchomości- Piłsudskiego”. Oferent powinien złożyć wymienione w ofercie dokumenty w szczegółowym ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej .
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić w wysokości wyżej wymienionej na konto Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna w Kujawsko - Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Włocławek Filia Ciechocinek nr 78 9550 0003 2008 0090 0733 0002 w terminie do dnia 17.01.2019 r. do godz.1000. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu kwoty w/w wadium na konto Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna. Na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dopisek "Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Piłsudskiego’’.
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia i unieważnienia przetargu w każdym czasie do dnia podpisania notarialnej umowy sprzedaży przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku bez podania przyczyny - bez żadnych ujemnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z tego tytułu.
Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Biurze Administracji Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna w Ciechocinku przy ul. Kościuszki 10 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 pod nr telefonu ( 054) - 283-60-78 oraz dokonać oględzin przedmiotu przetargu w dniach roboczych w godzinach 9.00 – 13.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
I. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI :
1. Informacje ogólne
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. (dalej „PUC S.A.”) wyznaczy pisemnie oferentowi, który wygrał przetarg termin zawarcia notarialnej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku.
Ceną wyjściową do licytacji będzie cena wywoławcza netto za nieruchomość.
Cena netto wylicytowana w przetargu powiększona o należny podatek VAT , będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości . Całość ceny sprzedaży za nieruchomość winna być zapłacona na wskazane przez PUC S.A. konto najpóźniej na dwa dni przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku. Za datę zapłaty ceny nabycia nieruchomości przyjmuje się datę wpływu całej, wylicytowanej w przetargu ceny netto nieruchomości powiększonej o należny podatek VAT na konto PUC S.A. Brak wpływu całej, wylicytowanej w przetargu ceny netto nieruchomości powiększonej o należny podatek VAT na konto PUC S.A. najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym przez PUC S.A. terminem zawarcia w/w umowy tj. notarialnej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku, spowoduje niedojście do skutku sprzedaży nieruchomości z przyczyn leżących po stronie oferenta, który wygrał przetarg, utratę praw oferenta wynikających z wygranego przetargu i z udzielonego przybicia oraz przepadek na rzecz PUC S.A. wniesionego przez oferenta wadium. Ponadto wniesione wadium przepadnie na rzecz PUC S.A., a oferent, który wygra przetarg utraci prawa wynikające z wygranego przetargu i z udzielonego przybicia, jeżeli nie zawrze on - w terminie wyznaczonym na piśmie przez PUC S.A. - umowy sprzedaży nieruchomości przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku , bądź też w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (do zawarcia której zostanie pisemnie wezwany przez PUC S.A.) w terminie wskazanym przez PUC S.A.
2.Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości położonej w Ciechocinku przy: ul. Piłsudskiego (działka nr 2768).
Działka położona jest w trzeciej linii zabudowy względem ulicy Piłsudskiego bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej ma zapewnić służebność gruntowa na działkach nr 1233/15, 1232/5, 1233/11, 1233/13, 1233/5.
Do centrum miasta jest około 400 m. W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej- sieci : kanalizacji, w odległości 40m gaz, wodociągu i energii. Na gruncie brak przyłączy do w/m sieci. Grunt jest zabudowany, częściowo zadrzewiony klonami ze składowiskiem odpadów organicznych. Działka ma kształt wielokąta foremnego, zbliżonego do trapezu ściętego.. Teren płaski , nieogrodzony. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się grunty nie zabudowane, wiza vi źródło solanki, a od strony południowo-zachodniej budynek mieszkalny wielorodzinny. Środkiem w poprzek działki przechodzi tranzyt kanalizacji deszczowej i rurociągu nieczynnej solanki.
Budynek położony na działce o pow. 22 m2 w złym stanie technicznym.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1. Wniesienie wadium w formie pieniężnej, w wysokości wskazanej w ogłoszeniu internetowym na stronie internetowej www.uzdrowiskociechocinek.pl i Gazecie Wyborczej zamieszczonym w dnia 02.01.2019 r. dla w/w nieruchomości na konto PUC S.A. w Kujawsko - Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Włocławek filia Ciechocinek nr 78 9550 0003 2008 0090 0733 0002 w terminie do dnia 17.01.2019 r. do godziny 10.00. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu całej kwoty wadium na konto PUC S.A., na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dopisek "Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Piłsudskiego ”. Zwrot wadium następuje w wysokości nominalnej wadium wpłaconego, także w przypadku unieważnienia przetargu, odwołania lub odstąpienia.
2. Złożenie w siedzibie PUC S.A. - 87-720 Ciechocinek ul. Kościuszki 10, w pokoju nr 2,w terminie do dnia 17.01.2019 r. do godziny 10.00. w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z dopiskiem "Przetarg na sprzedaż nieruchomości- Piłsudskiego” następujących dokumentów:
1) pisemnej informacji zawierającej oznaczenie oferenta tj. imię i nazwisko/nazwę oferenta, adres zamieszkania lub siedzibę, PESEL oferenta, PESEL osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, NIP i REGON oferenta, nr fax, nr telefonu, nr konta bankowego oferenta,
2) dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oferenta i osób reprezentujących oferenta,
3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość do majątku wspólnego małżonków, wszelkie dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu winny być podpisane przez oboje małżonków, zaś w licytacji oraz w zawarciu notarialnej umowy sprzedaży winni uczestniczyć oboje małżonkowie, bądź też osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest złożyć zgodę współmałżonka i jego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, na wzięcie udziału w licytacji oraz na zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości z dokładnym oznaczeniem jakiej nieruchomości dotyczy pełnomocnictwo (adres nieruchomości, nr geodez. działek, nr księgi wieczystej) na warunkach określonych w ogłoszeniu internetowym zamieszczonym na stronie internetowej www.uzdrowiskociechocinek.pl i Gazecie Wyborczej z dnia 02.01.2019 r.

4) osoby fizyczne nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o nie pozostawaniu w związku małżeńskim,

5) aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej
(wystawionego nie wcześniej niż dwa miesiące przed terminem przetargu) - jeżeli uczestnikiem przetargu jest podmiot podlegający wpisowi do rejestru /ewidencji; w odniesieniu do podmiotów mających swoją siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - aktualny odpis z właściwego organu ewidencyjnego zawierający wydaną przez właściwą polską placówkę konsularną klauzulę zgodności tego dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia,

6) w przypadku spółek lub innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców lub do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej należy złożyć umowę/statut spółki lub innego podmiotu oraz uchwały organów spółki/innego podmiotu wymagane przez obowiązujące przepisy dla nabycia przez spółkę/inny podmiot nieruchomości i zaciągania przez spółkę/inny podmiot zobowiązań, jak również wszelkie dokumenty potwierdzające aktualnie obowiązujące uprawnienia osób upoważnionych do reprezentowania oferenta – w/w dokumenty winny zawierać dokładne oznaczenie jakiej nieruchomości dotyczą (adres nieruchomości, nr geodez. działek, nr księgi wieczystej),

7) pełnomocnik oferenta winien złożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego udzielone przez oferenta lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji oferenta określające m.in. szczegółowo nieruchomości, które oferent zamierza nabyć ze wskazaniem adresów nieruchomości, nr geodezyjnych działek, nr księgi wieczystej,

8) dowodu wniesienia wadium,

8a) Zaświadczeń z ZUS i z Urzędu Skarbowego potwierdzających niezaleganie ze zobowiązaniami wobec tych podmiotów wydane przez odpowiednie jednostki stwierdzające brak zaległości na dzień nie późniejszy niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty,

9) pisemnych oświadczeń oferenta, że:
a) akceptuje warunki przetargu zawarte w ogłoszeniu internetowym i Gazecie Wyborczej z dnia 02.01.2019 r. i warunki nabycia nieruchomości zamieszczone na stronie internetowej www.uzdrowiskociechocinek.pl
b) zapoznał się szczegółowo ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu przetargu, w tym m.in. z warunkami w zakresie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości tj. w szczególności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz, że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu faktycznego, technicznego i prawnego przedmiotu przetargu, w tym warunków w zakresie zagospodarowania nieruchomości tj. w szczególności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

c) zobowiązuje się do:
- zapłaty pełnej wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości powiększonej o należny podatek VAT, najpóźniej na dwa dni robocze przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu - za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu całej wylicytowanej ceny netto powiększonej o należny podatek VAT za nieruchomość na konto PUC S.A.,

d) zobowiązuje się do:
- zawarcia notarialnej umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku w terminie wyznaczonym przez PUC S.A. oraz na warunkach określonych w ogłoszeniu internetowym na stronie internetowej www.uzdrowiskociechocinek.pl, i Gazecie Wyborczej zamieszczonym w dniu 02.01.2019 r. zgodnie z dołączonym wzorem umowy;

e) zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z zawarciem notarialnej umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynku w tym kosztów na rzecz kancelarii notarialnej wyznaczonej przez PUC S.A.;

f) oferent dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie ma statusu cudzoziemca w świetle obowiązujących przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, bądź też oświadczenie, że ma status cudzoziemca oraz dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy dla nabywania nieruchomości przez cudzoziemców,
g)zapoznał się ze wzorem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku i akceptuje jej treść.
W przypadku wysłania wyżej wymienionych dokumentów pocztą za datę doręczenia przyjmuje się datę i godzinę wpływu dokumentów do siedziby PUC S.A.
Wszystkie oświadczenia i pisemne informacje składane przez oferenta winny być podpisane na każdej stronie przez oferenta lub przez osobę/osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.
Wszelkie dokumenty składane przez oferentów powinny być przedstawiane w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
Licytacja dotyczy całej nieruchomości przy : ul. Piłsudskiego( działki o nr geod. 2768 )


W załączeniu:
- wypis i wyrys
- wzór umowy sprzedaży

  • cena: 40 000 zł
  • 1 092 za m2
Image things

Bądkowo , Kujawsko-Pomorskie

81 800 zł | 2 pokoje | 54,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 81 800 zł
  • 1 506 za m2
Image things

Chodecz , Kujawsko-Pomorskie

248 467 zł | 1,00 m2

  • cena: 248 467 zł
  • 248 467 za m2