Wasilków, Podlaskie

Dom | 174 979 zł | 94,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Magda Karolina Mendyk-Tarmas na
podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-01-2019 r. o godz. 10:00
w kancelarii mieszczącej się 15-085 Białystok Branickiego 17D/III
odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości składającej się z działki ewid. 3074/1 o pow. 0,0891 ha zabudowanej 1,5
kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej z poddaszem nieużytkowym z
1959 r. o pow. zabudowy 94 m2, murowanym budynkiem niemieszkalnym będącym dobudówką do
budynku mieszkalnego, jednokodygnacyjnym o pow. zabudowy 50 m2 oraz murowanym budynkiem
transportu i łączności (garażem) o pow. zabudowy 30 m2, z dostępem do drogi publicznej
o nawierzchni asfaltowej, wyposażonej w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej,
w bliskiej odległości od sieci gazowej,
położonej: 16-010 Wasilków, Sienkiewicza 36,
dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: BI1B/00121055/2].


Suma oszacowania wynosi 233 305,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 978,75 zł.
W dzień przed licytacją od godz. 08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 15-085 Białystok, ul. Branickiego 17D/III odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości. W szczególności stosownie do dyzpozycji art. 867 i nast. kpc w zw. z art. 1013 (6) kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rekojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 23 330,50 zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek kancelarii komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 28 10201332 2219 0000 2011 6318 podając numer sprawy Km 1163/18. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysiecy złotych. Rekojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Stosownie do dyspozycji art. 867 i nast. kpc w zw. z art. 1013 (6) kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egz. została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).

Image things

Suwałki , Podlaskie

165 604 zł | 3 pokoje | 64,20 m2 | 11 piętro

  • cena: 165 604 zł
  • 2 579 za m2
Image things

Białystok , Antoniuk

107 525 zł | 2 pokoje | 46,90 m2 | Parter

  • cena: 107 525 zł
  • 2 293 za m2
Image things

Poddubówek , Podlaskie

258 956 zł | 51,00 m2

  • cena: 258 956 zł
  • 5 078 za m2