Tomaszów Lubelski, Lubelskie

Dom | 97 147 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-01-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Chorążanka , 22-600 Tomaszów Lubelski, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1T/00043294/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Chorążanka gmina Tomaszów Lubelski oznaczona numerem działki 177 - arkusz ewidencyjny 1 o powierzchni 0,5074 ha zabudowana parterowym murowanym budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz pozostałymi elementami zagospodarowania terenu.

Suma oszacowania wynosi 129 529,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 146,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 952,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 90 1020 5385 0000 9402 0004 2127.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 18:00, operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami postępowania znajduje się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim lub w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Kasprowicz

Image things

Lublin , Lubelskie

195 000 zł | 47,10 m2

  • cena: 195 000 zł
  • 4 140 za m2
Image things

Biłgoraj , Lubelskie

306 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 306 000 zł
  • 306 000 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

16 500 zł | 13,51 m2

  • cena: 16 500 zł
  • 1 221 za m2