Sława, Lubuskie

Obiekt | 258 261 zł | 456,64 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wschowie

Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 16 lok 5, Wschowa, 67-400 Wschowa

tel. (65) 540 12 01 / fax. (65) 540 17 51

Sygnatura: Km 2040/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Krzepielów 2, 67-410 Sława, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00011615/6.
Opis nieruchomości:
Jest to nieruchomość zabudowana, obejmująca działkę nr 224 o powierzchni 0,8000ha. Położona jest w centralnej części miejscowości z bezpośrednim dojazdem drogą o nawierzchni bitumicznej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynki: warsztatowy i gospodarczy. -Budynek mieszkalny jednorodzinny jest częściowo podpiwniczony, z użytkowym poddaszem a jego powierzchnia użytkowa wynosi: pomieszczeń mieszkalnych 96,90m2, pomieszczeń użytkowych 133,85m2. -Budynek gospodarczy jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 59,17m2. -Budynek warsztatu (samochodowego) jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 166,72 m2. Nieruchomość jest wyposażona w instalacje techniczne: woda, szambo, energia elektryczna.

Suma oszacowania wynosi 344 347,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 260,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 434,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 (termin oględzin przedmiotowej nieruchomości należy jednak wcześniej ustalić z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa, Pl. Kosynierów 1c .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik Sądowy

Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski

Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

103 125 zł | 1,00 m2

  • cena: 103 125 zł
  • 103 125 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

95 000 zł | 3 pokoje | 54,30 m2

  • cena: 95 000 zł
  • 1 750 za m2
Image things

Słubice , Lubuskie

1 250 000 zł | 393,92 m2

  • cena: 1 250 000 zł
  • 3 173 za m2