Kolno, Podlaskie

Obiekt | 895 733 zł | 443,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech Zastępca Joanna Grzech


mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel. 86-2198117 na podstawie


art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2019r.r. o godz. 13:40 w budynku


Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr VII, odbędzie


się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:w przedmiocie:


działka oznaczona nr. 2482/1 o powierzchni 0,4131ha położona w Kolnie przy ul. Łąkowej 17


zabudowa budynkiem usługowym o nr. ewid. budynku 7608 o powierzchni zabudowy 443m2


oraz niezabudowane działki rolne oznaczone numerem: działka nr. 2482/2 o powierzchni 0,5784ha


działka nr. 2482/3 o powierzchni 0,3128ha, działka nr.2482/4 o powierzchni 0,3226ha, działka


nr. 2482/5 o powierzchni 0,3306ha, działka nr. 2482/6 o powierzchni 0,1585ha , działka nr.2487


o powierzchni 0,4340ha położonych w Kolnie przy ul. Łąkowej


dla której Sąd Rejonowy w Łomży


prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00056849/0]
Nieruchomość obciążona jest prawem służebności.


Suma oszacowania bez uwzględnienia prawa służebności wynosi 1 252 270,00 zl.Suma oszacowania z uwzględnieniem prawa służebności wynosi 1 194 310,00 zl


Komornik licytację rozpoczenie od sumy oszacowania z uwazględnieniem prawa służebności.Suma oszacowania z uwzględnieniem prawa służebności wynosi 1 194 310,00 zl, zaś cena


wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 895 733,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119 431,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Łomży 42106000760000401340027494


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Tykocin , Podlaskie

144 959 zł | 110,00 m2

  • cena: 144 959 zł
  • 1 318 za m2
Image things

Żółtki , Podlaskie

652 661 zł | 428,00 m2

  • cena: 652 661 zł
  • 1 525 za m2
Image things

Białystok , Wygoda

460 087 zł | 78,00 m2

  • cena: 460 087 zł
  • 5 899 za m2