Przemyśl, Podkarpackie

Dom | 743 330 zł | 448,23 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 1013 z ind 6 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2019 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Monte Cassino , 37-700 Przemyśl, dla której SĄD REJONOWY PRZEMYŚL VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00107320/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami 680/4, 680/5 i 680/6 położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino w obrębie ewidencyjnym nr 203, zabudowanych trzema budynkami mieszkalnymi w zabudowie szeregowej (bliźniaczej), dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00107320/9. Powierzchnia przedmiotowej nieruchomości zgodnie z rejestrem gruntów ogółem wynosi 0,1452ha (w tym powierzchnia poszczególnych działek wynosi: nr 680/4 - 0,0720ha, nr 680/6 - 0,0369ha, nr 680/4 - 0,0729ha). Na nieruchomości znajdują się elementy zabudowy mieszkaniowej w końcowej fazie realizacji robót - trzysegmentowy szeregowy budynek mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 448,23m.kw. Na poszczególnych działkach znajdują się następujące budynki (segmenty): - działka nr 680/4 segment nr 1 o powierzchni użytkowej 147,10m.kw. - działka nr 680/5 segment nr 2 o powierzchni użytkowej 150,66m.kw. - działka nr 680/6 segment nr 3 o powierzchni użytkowej 150,47m.kw. Zgodnie z aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla przedmiotowe działki położone są w obszarze ozn. III.2. MN obejmującym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Podane poniżej kwoty są kwotami netto i należy do nich doliczyć podatek od towarów i usług według stawki podatku obowiązującej w dniu sprzedaży.

Suma oszacowania wynosi 991 106,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 743 329,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 110,60 zł. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłacona na konto bankowe komornika:

PKO BP SA O/Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i udzialenia przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Przemyśl , Podkarpackie

36 075 zł | 55,02 m2

  • cena: 36 075 zł
  • 656 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

103 103 zł | 2 pokoje | 50,10 m2 | 3 piętro

  • cena: 103 103 zł
  • 2 058 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

50 000 zł | 21,33 m2

  • cena: 50 000 zł
  • 2 344 za m2