Żary, Lubuskie

Mieszkanie | 34 467 zł | 2 pokoje | 34,40 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żarach


Michał Kupny


Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3, Żary, 68-200 Żary


tel. 68 374 96 79 / fax. 68 374 96 79


www.zary2.komornik.pl


Sygnatura: KMP 22/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Michał Kupny  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2019 o godz. 13:00w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20/ , 68-200 Żary, pokój 118,  odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Kazimierza Wielkiego 40, 68-200 Żary, dla którego SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00044590/0.[
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 3 położony na II-kondygnacji w budynku mieszkalnym 4-lokalowym nr 38-40, w klatce nr 40 w Żarach, ul. Kazimierza Wielkiego o łącznej pow.użytk 33,10m2 + piwnica 1,30 m2
Suma oszacowania wynosi 51 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 34 466,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 170,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach  nr  45 10205460 0000 5102 0005 9212. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Zgodnie z przepisem 976 parag.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Operaty szacunkowe oraz protokoły opisu i oszacowania tych nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajdują się do wglądu  w aktach  Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomości tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy


Michał Kupny


Image things

Żary , Lubuskie

486 667 zł | 658,00 m2

  • cena: 486 667 zł
  • 740 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

54 750 zł | Kawalerka | 29,40 m2 | 2 piętro

  • cena: 54 750 zł
  • 1 862 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

129 750 zł | 3 pokoje | 80,75 m2 | 2 piętro

  • cena: 129 750 zł
  • 1 607 za m2