Białystok, Słoneczny Stok

Mieszkanie | 75 983 zł | Kawalerka | 31,40 m2 | Parter

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku


Ewa Szeremietiew-Kurza


Kancelaria Komornicza, Marjańskiego 3, Białystok, 15-402 Białystok


tel. Marjańskiego 3 lok.409 / fax. 85 7424591


Sygnatura: Km 721/17,Km 380/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Szeremietiew-Kurza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 103, 15-950 białystok, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul.Sikorskiego 2/89, 15-667 Białystok, dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00146314/7.
Opis nieruchomości:
ograniczone prawo rzeczowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użyt 31,40m2 (parter,pokój z aneksem kuchennym, pokój,łazienka z WC, przedpokój)
Powierzchnia piwnicy – 4,7 m 2


Suma oszacowania wynosi 101 311,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 983,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 131,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację 17.01.2019. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 42 8099 0004 0010 0481 3000 0010.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 103, białystok, 15-950 Białystok.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg 17.01.2019.Komornik Sądowy


Ewa Szeremietiew-KurzaImage things

Białystok , Antoniuk

98 700 zł | Kawalerka | 28,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 98 700 zł
  • 3 500 za m2
Image things

Białystok , Centrum

800 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 800 000 zł
  • 800 000 za m2
Image things

Białystok , Mickiewicza

9 000 zł | 16,00 m2

  • cena: 9 000 zł
  • 563 za m2