Białystok, Wygoda

Mieszkanie | 119 041 zł | 48,17 m2 | Parter

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku


Paweł Kosowski


Kancelaria Komornicza, ul. Jana Klemensa Branickiego 17E, Białystok, 15-085 Białystok


tel. 85 744 77 66 / fax. 85 744 77 67


Sygnatura: Kmp 68/10


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-257 Białystok, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Wasilkowska 41/12, 15-117 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00181761/2.


Suma oszacowania wynosi 158 721,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 040,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 872,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010. W przypadku gdy termin licytacji wypada w poniedziałek rękojmię należy wpłacić najpóźniej w ostatni dzień roboczy tj. piątek w tygodniu poprzedzającym licytację 


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
28.12.2018 - 14.01.2019 08:00 - 16:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-257 Białystok.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Paweł KosowskiImage things

Białystok , Mickiewicza

9 000 zł | 16,00 m2

  • cena: 9 000 zł
  • 563 za m2
Image things

Białystok , Antoniuk

98 900 zł | Kawalerka | 28,24 m2 | Parter

  • cena: 98 900 zł
  • 3 502 za m2
Image things

Białystok , Antoniuk

107 525 zł | 2 pokoje | 46,90 m2 | Parter

  • cena: 107 525 zł
  • 2 293 za m2