Wiącka, Świętokrzyskie

Dom | 94 000 zł | 78,36 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak prowadzący Kancelarię Komorniczą w Starachowicach przy ul. Staszica 13 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
15.01.2019 roku o godz. 13.15
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości stanowiącej własność dłużnika położonej we wsi Wiącka 52a, gmina Bodzentyn, mającej założoną księgę wieczystą KI1H/00008780/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach, oznaczonej jako położona w obrębie 0023 Wiącka działka nr 119/1 o powierzchni 0,0900 ha, zabudowana murowanym, całkowicie podpiwniczonym, parterowym, czteroizbowym domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 78,36 m2. Nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkalnej wsi Wiącka. Nieruchomość od strony południowej przylega do biegnącej przez wieś Wiącka asfaltowej drogi powiatowej i ma urządzony zjazd o nawierzchni asfaltowej.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 141.000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 94.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13.
Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.
Rękojmia stanowi kwotę 14.100,00 zł.
Nieruchomość można oglądać w dniu 31.12.2018 r. od godziny 9.00 do 9.30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
33869538

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

212 025 zł | 118,33 m2

  • cena: 212 025 zł
  • 1 792 za m2
Image things

Ożarów , Świętokrzyskie

204 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 204 000 zł
  • 204 000 za m2
Image things

Wysoka , Świętokrzyskie

89 325 zł | 3 pokoje | 75,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 89 325 zł
  • 1 185 za m2