Starachowice, Świętokrzyskie

Obiekt | 7 820 894 zł | 2 772,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak prowadzący Kancelarię Komorniczą w Starachowicach przy ul. Staszica 13 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


16-01-2019 roku roku o godz. 8,30


w Sądzie Rejonowym w Starachowicach przy ul. Staszica 12, sala Nr. I odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości stanowiącej własność dłużnika EZO S.A. i opisanej jako działka ewidencyjna nr 162/46 z obrębu 0001


o powierzchni 2,6790,00 ha, położona w Starachowicach przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego na terenach przemysłowych Specjalnej Strefy Ekonomicznej,, Starachowice ,, S.A. Nieruchomość zabudowana budynkami:


halą z wiatami magazynowania i rozładunkową, zapleczem socjalno - warszatowym, sterownią, stacją transformatorową, sprężarkowanią powietrza i wymiennikownią ciepła o powierzchni użytkowej 2.772,50 m 2 oraz wiatą o powierzchni użytkowej 909,00 m 2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze KI1H/00050978/4 w Sądzie Rejonowym w Starachowicach.


Przedmiotowa nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej - ulicy Radomskiej, poprzez ustanowione nieodpłatnie i bezterminowo służebności gruntowe do drogi wewnętrznej, której właścicielem jest Specjalna Strefa Ekonomiczna ,, Starachowice,, od 2016 roku określonej jako ulica Centralnego Okręgu Przemysłowego.


W miejscowym planie zagospodarowania wedle stanu na wrzesień 2018 r wykazana jest, jako droga publiczna klasy lokalnej. Zapewnia ona dostęp do drogi publicznej kategorii wojewódzkiej - ulicy Radomskiej - DW 744, zapewniającej połączenie Starachowic z położonym w województwie mazowieckim Radomiem.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 10.427.858,00 zł w tym VAT: 1.949.925,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 7.820.894,00 zł w tym VAT: 1.462.444,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości


w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.


Rękojmia stanowi kwotę 1.042.786,00 zł w tym VAT: 194.992,00 zł


Nieruchomość można oglądać w dniu 02-01-2019 r. od godziny 9.00 do 9,30 zaś operat szacunkowy


tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo


o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpoźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną


z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.


Zgodnie z §23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28-03-2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług/Dz. U. Nr 68, poz. 360/ komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17-11-1964 r. - kodeks postępowania cywilnego,


w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany


ze sprzedażą towarów.


Zgodnie z art. 976 §1 kpc w przetargu nie moga uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice


i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

75 375 zł | 32,00 m2

  • cena: 75 375 zł
  • 2 355 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

212 025 zł | 118,33 m2

  • cena: 212 025 zł
  • 1 792 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

3 391 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 391 000 zł
  • 3 391 000 za m2