Wzdół Wiączka, Świętokrzyskie

Dom | 94 000 zł | 78,36 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

      O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak prowadzący Kancelarię Komorniczą w Starachowicach przy ul. Staszica 13 na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

15-01-2019 roku  roku o godz. 13,15

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika , położonej we wsi Wiącka 52a gmina Bodzentyn, mającej założoną księgę wieczystą KI1H/00008780/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowegow Starachowicach, oznaczonej jako położona w obrębie 0023Wiącka działka nr 119/1o powierzchni 0,0900 ha  zabudowana murowanym całkowicie podpiwniczonym parterowym, czteroizbowym domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 78,36 m 2. Nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkalnej wsi Wiącka.Nieruchomość od strony południowej przylega do biegnącej przez wieś Wiącka asfaltowej drogi powiatoweji ma urządzony zjazd o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 141.000,00 zł.                                 Cena wywoławcza wynosi  94.000,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomościna rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13.Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko dłużnikaoraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.Rękojmia stanowi kwotę 14.100,00 złNieruchomość  można  oglądać w dniu 31-12-2018 r. od godziny 9.00 do 9,30  zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.    Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwoo zwolnienie od egzekucji nieruchomości.   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpoźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasnąz chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Jeżeli  nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji  winni  przystąpić  oboje  małżonkowie,  bądź  jeden z małżonków  posiadający  pełnomocnictwo  drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik               

               

Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

135 150 zł | 3 pokoje | 65,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 135 150 zł
  • 2 070 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

24 100 zł | 1,00 m2

  • cena: 24 100 zł
  • 24 100 za m2
Image things

Ożarów , Świętokrzyskie

204 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 204 000 zł
  • 204 000 za m2