Głogówek, Opolskie

Obiekt | 74 100 zł | 62,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 74 100 zł
 • Miasto: Głogówek
 • Powierzchnia: 62,90 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 178 zł
 • Ulica: Plac Wolności 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 20831X48786205
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-17 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ GŁOGÓWKA
ogłasza l-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek, a to:
1. Działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek o powierzchni 0.0078 ha, zabudowanej
budynkiem użytkowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, ze stropem jednospadowym, wybudowany w technologii tradycyjnej w zabudowie łącznej. Powierzchnia zabudowy budynku 78 m2, powierzchnia użytkowa budynku 62,90 m2 Działka położona w Głogówku przy ul. Plac Wolności nr 8. Wyżej wymieniony budynek nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Działka jest uzbrojona. Działka nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek jest uwidoczniona jako własność Gminy Głogówek w księdze wieczystej KW Nr OP1P/00044078/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych w Prudniku. Działy III i IV wymienionej księgi nie zawierają żadnych wpisów.
Wartość działki wraz z budynkiem użytkowym: 74 100,00 złotych
Wartość wadium: 14 000,00 złotych. Wymieniona w punkcie nr 1 działka położona jest w Głogówku i według uchwały nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 roku ujęta jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta jako teren stanowiący: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, handlem, rzemiosłem oraz drobną produkcją, który przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkani wielorodzinną oraz usługi - symbol 15.MN,MW,U.
7 na
Podana wartość działki wraz z budynkiem użytkowym stanowi cenę wywoławczą.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się
dnia 24 stycznia 2019 roku o godz. 9° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek nr 1 - ratusz-sala posiedzeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości podanej w punkcie nr 1, niniejszego ogłoszenia na konto Gminy Głogówek nr 35 89040001 1000 0000 4819 0007 Banku Spółdzielczego w Głogówku lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Głogówku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 roku.
Wadium wpłacane w kasie Urzędu należy wpłacić do godziny 1430 dnia 17 stycznia 2019 roku.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w podanym wyżej terminie wpłaciły wymagane wadium. Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium na konto bankowe winni okazać dowód wpłaty wadium.
Przedstawiciele osób prawnych winni być wyposażeni w odpowiednie pełnomocnictwa.
- 2 -
MO
arca
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia tej nieruchomości (działki). Wadium to ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego – umowy sprzedaży
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu lub jego odwołaniu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania.
Cena sprzedaży nieruchomości - działki ustalona w wyniku przetargu podlega zapłacie w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
Wymieniona wyżej działka zabudowana budynkiem użytkowym nie podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 wraz z późn. zm.).
Przyszli nabywcy są zobowiązani uiścić dodatkowe koszty sporządzenia aktu notarialnego łącznie z opłatami sądowymi.
Przyszli nabywcy są zobowiązani uiścić dodatkowe koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży - operat szacunkowy nieruchomości - działki wraz z budynkiem użytkowym, dokumentację geodezyjną i własnościową.
Każdy uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem i warunkami składając do akt stosowne oświadczenie.
Ponadto każdy uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany złożyć do akt oświadczenie, iż dokładnie zapoznał się z warunkami jakie obowiązują dla wymienionej w punkcie 1 działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta podjętego uchwałą nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 roku.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego - art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 682 wraz z późniejszymi zmianami).
Burmistrz Głogówka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny informując o tym w formie właściwej o przetargu.
Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela Urząd Miejski w Głogówku - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony środowiska - pokój nr 6; tel. (77) 4-069-922. Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogówku na okres od dnia 20.12.2018 roku do dnia 24.01.2019 roku. Ogłoszenie zamieszczone zostało również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.glogowek.ig.pl Głogówek, dnia 20.12.2018 roku

Image things

Praszka , Opolskie

178 667 zł | 128,90 m2

 • cena: 178 667 zł
 • 1 386 za m2
Image things

Kluczbork , Opolskie

111 543 zł | 63,24 m2

 • cena: 111 543 zł
 • 1 764 za m2
Image things

Krapkowice , Opolskie

810 750 zł | 181,00 m2

 • cena: 810 750 zł
 • 4 479 za m2