Kielce, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 153 860 zł | 3 pokoje | 64,00 m2 | Parter

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Ryszard Dziopa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-01-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XVII, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: położonego przy Barytowa 4/17, 25-900 Kielce, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1L/00075533/8 .
Opis nieruchomości:
Lokal o powierzchni 64,00 m2 mieści się na parterze budynku wielomieszkaniowego składa się z trzech pokoi mieszkalnych, kuchni, łązienki i WC , przedpokoju .W zakresie funkcjonowania pomieszczeń jest ona dobra, dostęp do wszystkich pomieszczeń lokalu z jednego korytarza-przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica i garaż.

Suma oszacowania wynosi 230 790,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 153 860,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 079,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 22 1020 2629 0000 9302 0015 8691.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Ryszard Dziopa

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 975 zł | 2 pokoje | 48,10 m2

  • cena: 144 975 zł
  • 3 014 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

1 677 476 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 677 476 zł
  • 1 677 476 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

143 492 zł | 2 pokoje | 46,30 m2 | 4 piętro

  • cena: 143 492 zł
  • 3 099 za m2