Kędzierzyn-Koźle, Koźle

Mieszkanie | 70 500 zł | 40,51 m2 | 4 piętro

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu


DAMIAN KUCZA


Kancelaria Komornicza, Roosevelta 5, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE


tel. 774821340 / fax. 774821340


Sygnatura: Km 2976/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu DAMIAN KUCZA na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2019 o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ŻEROMSKIEGO 5, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Harcerska 1/20, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, dla którego Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/00048795/8.


Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 35102036680000520202766749.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
26.02.2019 11:00 - 12:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu mieszczącym się pod adresem: ŻEROMSKIEGO 5, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


DAMIAN KUCZAImage things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

112 500 zł | 3 pokoje | 65,70 m2 | 4 piętro

  • cena: 112 500 zł
  • 1 712 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Opolskie

279 467 zł | 1,00 m2

  • cena: 279 467 zł
  • 279 467 za m2