Kazimierza Wielka, Świętokrzyskie

Dom | 60 807 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju


Leszek Woźniak


Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 15, Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka


tel. 413521026 / fax. 413521026


Sygnatura: KM 532/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Leszek Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2019 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy z Siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, Kościuszki 3, 28-500 Kazimierza Wielka, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Jachimowskiego ,Kazimierza Wielka, 28-500 28-500, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/00033514/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości stanowiącej działkę nr 739 o powierzchni 0,0432 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym i budynkiem garażu zlokalizowanej przy ul. Jachimowskiego 2
w Kazimierzy Wielkiej dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1I/00033514/0 prowadzona w VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku Zdroju z/s
w Kazimierzy Wielkiej,


Suma oszacowania wynosi 81 076,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 807,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 107,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Busku-Zdroju 71 1020 2645 0000 5402 0003 8448.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Leszek Woźniak  • cena: 102 169 zł
  • 1 198 za m2
  • cena: 182 612 zł
  • 1 153 za m2