Skoki, Świętokrzyskie

Dom | 389 786 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Końskich


Jolanta Kołaczkiewicz


Kancelaria Komornicza, Iwo Odrowąża 16, Końskie , 26-200 Końskie


tel. 41 372-38-79 / fax. 41 372-38-79


Sygnatura: KM 1228/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie , odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Skoki, 26-080 Mniów, dla której Rejonowego w Końskich prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1K/00030864/9.
Opis nieruchomości:

nieruchomość zabudowana j (budynek mieszkalny, budynek biura sprzedaży, budynek gospodarczy, budynek wagowego z fundamentem wagi samochodowej, budowle – ogrodzenie terenu (w budowie), ciągi komunikacyjne i place, murki oporowe, sieci instalacyjne wraz z przyłączami (wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, podziemny zbiornik na ścieki)


Suma oszacowania wynosi 584 679,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 389 786,00 . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Jolanta KołaczkiewiczImage things

Kielce , Świętokrzyskie

1 242 000 zł | 402,89 m2

  • cena: 1 242 000 zł
  • 3 083 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

700 000 zł | 344,00 m2

  • cena: 700 000 zł
  • 2 035 za m2
Image things

Zagrody , Świętokrzyskie

165 750 zł | 4 pokoje | 72,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 165 750 zł
  • 2 280 za m2