Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie

Obiekt | 1 270 000 zł | 470,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.01.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Sprzedaży w Lublinie ul. Okopowa 5 - pok. nr 461
Przedmiot przetargu:
zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Skarżysko-Kamienna przy ul. Towarowej 2, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/119 o powierzchni 1,0783 ha, obręb 11 – GÓRNA KAMIENNA wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej , V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1R/00037200/2, w której, jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa zaś PKP Spółka Akcyjna - jako użytkownik wieczysty działki gruntu i właściciel posadowionych budynków i budowli.
Cena wywoławcza: 1 270 000,00 zł netto
Wadium:· 127 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 15 000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
Oprócz ceny nabycia nabywca zobowiązany będzie zapłacić w terminie zapłaty ceny nabycia nieruchomości, wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej opisanej szczegółowo w Informacji przetargowej w kwocie 1 940,00 zł (netto) + należny podatek VAT.
§ 1
1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
2. Uczestnikiem przetargu nie mogą być:
1) członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego,
2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz,
3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 127 000,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1004/KNO/916/2018”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 17.01.2019r.

Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

107 625 zł | 2 pokoje | 57,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 107 625 zł
  • 1 862 za m2
  • cena: 503 333 zł
  • 1 525 za m2
  • cena: 520 000 zł
  • 849 za m2