Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Obiekt | 65 000 zł | 117,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Sprzedaży w Lublinie ul. Okopowa 5 - pok. nr 461
Przedmiot przetargu:
zbycie nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kolejowej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1/58 o pow. 0,0383 ha, obręb 0038 wraz z prawem własności zabudowy.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości obejmującej min. działkę 1/58 Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1O/00050434/6, w której, jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś PKP Spółka Akcyjna - jako użytkownik wieczysty działki gruntu i właściciel budynków i urządzeń.
Cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto
Wadium:· 6 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
§ 1
1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
2. Uczestnikiem przetargu nie mogą być:
1) Członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego,
2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz,
3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 6 500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania NR 1004/KNO/920/2018” Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku

  • cena: 203 915 zł
  • 1 399 za m2